Отпада ограничението за събиране на до 15 лица при провеждане на събирания и тържества от частен характер

На основание Заповед № РД-01-285 / 05.05.2021 г. на Министъра за здравеопазването, Кметът на Община Николаево постанови Заповед № РД-01-166 / 13.05.2021 г., съгласно която ограничението за събиране на до 15 лица при провеждане на събития и тържества от частен характер отпада.


********************************

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-166

гр. Николаево, 13.05.2021 г.

за изменение на Заповед № РД-01-151 / 05.05.2021 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-01-285 / 05.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-274 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 395 / 28.04.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г. и Решение № 72 / 26.01.2021 г на Министерски съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Отменям т. 7 на Заповед № РД-01-151 / 05.05.2021 г.

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

           

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево