Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Николаево за 2024 година

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Николаево за 2024 година

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Николаево инж. Константин Костов кани местната общност, представителите на бизнеса и НПО, второстепенните разпоредители с бюджет и всички заинтересовани лица на Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Николаево за 2024 г.

 

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Николаево за 2024 г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината. Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.
Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства,   юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията   на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да сте съпричастни.
Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджет за 2024 г., можете да изпращате на електронната поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, както и в Кметствата   по населени   места и деловодството на Община   Николаево, най- късно до два дни преди публичното обсъждане.
 
Публичното обсъждане ще се проведе на 25 януари (четвъртък) 2024 г. от 11:00 часа в Заседателна зала при Община Николаево.
 
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
  

В прикачените файлове може да се запознаете в приходната и разходната част на проекта на Бюджет 2024


ИНЖ. КОНСТАНТИН КОСТОВ

   Кмет на Община Николаево