Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.01.2024 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.01.2024 г. image

Изх. № 05-00-14/ 19.01.2024  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 30.01.2024 г. /вторник/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. № 27-00-1/ 08.01.2024 г. Относно: Безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проекти BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ и BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

       2. Докладна записка с вх. №27-00-11/18.01.2024 г. Относно: Даване на съгласие Община Николаево да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2" по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", при условията на Заповед № Е-РД-16-1/02.01.2024 г. на Заместник-министъра на енергетиката, за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43.от 2022 г, посл. изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 2023 г.), по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.“

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диляна Петрова, Ст. експерт ИОП

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-13/18.01.2024 г. Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2023 година.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-5/10.01.2024 г. Относно: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2023 г.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-282/05.01.2024 г. Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Николаево за индивидуално и общо ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2024/2025 година.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

 

6. Докладна записка с вх. №05-00-6/16.01.2024 г. Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през мандат 2023-2027 г.

 

Вносител: Кремена Костова, Председател на временна комисия

Докладва: Кремена Костова, Председател на временна комисия

 

 

7.Докладна записка с вх. №05-00-7/16.01.2024 г. Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Стара Загора, насрочено за 14-ти февруари 2024 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-8/16.01.2024 г. Относно: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Николаево за 2023 година

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Любка Балканска, секретар МКБППМН - Николаево

 

 

9. Точка „Разни“

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател на Общински съвет Николаево