Покана за свикване на редовно общо отчетно - изборно събрание на читалищните членове на НЧ "Васил Левски 1923“ гр. Николаево

ПОКАНА

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за народните читалища, читалищното настоятелство при Народно читалище „Васил Левски 1923“ гр. Николаево свиква редовно общо отчетно - изборно събрание на читалищните членове. Събранието ще се проведе на 04.08.2021 г. (сряда) от 17:30 ч. в киносалона на Народно читалище „Васил Левски 1923“  гр. Николаево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Отчет за дейността на читалището за 2020 г.

2.    Вземане решение за разпределение на финансовия резултат на читалището за 2020 г.

3.    Приемане на бюджета на читалището за 2021 г.

4.    Освобождаване на Читалищното настоятелство и Председателя поради изтичане на мандата.

5.    Освобождаване на Проверителната комисия поради изтичане на мандата.

6.    Избор на Читалищно настоятелство и Председател.

7.    Избор на Проверителна комисия.

8.    Разни.

Съгласно чл. 15 ал. 3 от Закона за народните читалища в случай, че на обявената дата, място и час не се явят необходимия брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и на същата дата.

Настоящият дневен ред е приет и утвърден от читалищното настоятелство на заседание от 21.07.2021 г.

                              

Читалищно настоятелство при НЧ „Васил Левски 1923“