Покана за учредително събрание за създаване на МИГ на територията на Община Мъглиж и Община Николаево

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ И

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

 

ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ  И ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

 Уважаеми граждани на Община Мъглиж  и Община Николаево,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Мъглиж и Николаево, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 07.06.2023 г., от 10 часа, в град Мъглиж в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж, при следния проекто-дневен ред:

 

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж – Николаево”

2. Приемане на Устав на сдружението.

3. Избор на Управителен съвет на сдружението.

4. Други.

 

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Мъглиж  и Николаево.

Община Мъглиж и Община Николаево е необходимо да представят решение на Общинските си съвет за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Мъглиж  и Николаево, от където се вижда кой ще представлява общината на учредителното събрание.

 

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

–        Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Мъглиж  и Николаево, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

–        Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

 

Юридическите лица  - търговски дружества е необходимо да представят следните документи:

–        Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно дружествения договор за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община.

–        Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

 

Физическите лица е необходимо да представят копие от лична карта, удостоверяващо постоянният адрес на територията на общините Мъглиж и Николаево.

 

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Мъглиж / https://maglizh.bg/

 

 

 

С уважение,

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ

Кмет на Община Мъглиж