Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността мл. експерт ГРАО - длъжност по чл. 9а от ЗДСл

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността мл. експерт ГРАО - длъжност по чл. 9а от ЗДСл image

                                                                                                                                 
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“
в Общинска администрация Николаево,
определена за заемане от хора с трайни увреждания по реда на чл. 9а от ЗДСЛ
 
 
            Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-158 / 20.04.2023 г. на Кмета на Община Николаево, уведомява всички кандидати, допуснати до участие в обявения конкурс за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общинска администрация Николаево – длъжност, определена за заемане от хора с трайни увреждания по реда на чл. 9а от ЗДСЛ, че на проведеното на 02.05.2023 г. заседание е приела следната
 
СИСТЕМА
за определяне на резултатите от конкурса

 

I. Тест:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на „Общинска администрация Николаево“

2. Всеки тест съдържа 25 въпроса, свързани с устройството и функционирането на общинска администрация, административното обслужване, правата, задълженията и поведението на държавния служител, задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени три варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи по 4 точка, т. е. максималният брой точки, който може да получи един кандидат, е 100 точки.

5. Всеки кандидат използва син химикал и отбелязва с „Х“ верния отговор. При посочване на друг отговор, кандидатът удостоверява с подписа си, че корекцията е негова.

6. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има „68” или повече точки (17 верни отговора) и същият се допуска до следващия етап на конкурса – интервю.

Точките от теста се приравняват на оценка по 5-балната система, съгласно таблицата по-долу.

 

Система за оценяване на резултатите от проведения тест:

Брой точки,

получени след решаване на теста

Оценка

68

3,00

72

3,25

76

3,50

80

3,75

84

4,00

88

4,25

92

4,50

96

4,75

100

5,00

За следващия етап от конкурса – интервюто, се допускат кандидатите, получили оценка минимум 3,00

 

7. Времето за решаване на теста е 60 мин.

 

               Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

 

ІІ. Интервю:

1.  Комисията определя минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 3,00.

            2. Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всеки един от кандидатите, допуснати до интервюто.

           3. Оценяването на резултатите от интервюто ще се извърши от всички членове на комисията. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

           Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „3,00”.

 

ІІІ. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, комисията определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

            1. Коефициент “4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

            2. Коефициент “5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

 

ІV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаването на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

Минималният резултат в конкурса е 27 точки (3,00 х 4 + 3,00 х 5), а максималният 45 точки (5,00 х 4 + 5,00 х 5).

 

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

СТАЙКО ПЕТКОВ (п)

Зам.-кмет АТО на Община Николаево