Решения на ОбС Николаево №№ 452-463 от заседание, проведено на 27.04.2023 г., Протокол № 50

РЕШЕНИЕ

452

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещо частично допълнение в нормата на чл.22, ал. 4 в Наредбата

 

Мотиви:

Наредба № 14 на Об С Николаево „За символиката на гр. Николаево“ е приета с Решение № 238 / 11.04.2007 година по Протокол № 27 от 11.04.2007 г. Символите на настоящата Наредба в своята йерархическа последователност и взаимообвързаност поставят на първо място званието „Почетен гражданин на гр. Николаево“ като най-високо индивидуално отличие.

В чл. 22, ал. 4 от Наредбата са изброени лимитативно следните поводи и случаи, като основание за подобна номинация:

1.      Дългогодишна ползотворна и значима дейност за гр. Николаево и Общината.

2.      Изключителни и значими постижения в областта на науката, културата и спорта.

3.      Дарителство със непреходна стойност за гр. Николаево и Общината.

4.      Проявен изключителен героизъм.“

 

Преди 25 години група наши съграждани са извършили нещо, което коренно е променило съдбата и развитието на местната общност. Тези наши родолюбци са учредили Инициативен комитет, който работи в насока обособяването ни в отделна община. Трудът им се увенчава с успех и на 08.01.1998 г. е издаден Указ № 3 на Президента на РБ, с който сме обявени за община.

            За съжаление до този момент тези събития, факти и хора, тази активна гражданска деятелност-изпълнена с местен патриотизъм и родолюбие не са анализирани, проучени и най-важното: не са получили необходимото обществено признание. Тъжно е, че някои от тези хора ни напуснаха завинаги. Намираме, че нормата на чл. 22, ал. 4 не обхваща всички житейски хипотези, които могат да бъдат разгледани като основание за подобна номинация. Все още между нашите политически активни мъже и жени, в самата ни общественост съществуват недоверие и напрежение по този въпрос. Тази страница от нашата история трябва да бъде затворена веднъж за винаги.

            Ръководството на общината е сформирала група, в която влизат служители на администрацията и общински съветници, която вече втори месец провежда активни действия насочени към изясняването на тези събития. Провеждат се активни разговори с наши съграждани, издирва се снимков материал и писмени документи от този период. Притиснати сме от наближаващия празник на Община Николаево – 24 май, поради което вносителите на Проекторешението се позоваха на минималноопределения срок за обществени консултации.

 

Водими от горното и на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 21, ал. 1, т.21, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т. 21 от Правилника за работа на Об С- Николаево и чл. 22 от Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Към чл. 22, ал. 4 се добавя т. 5 със следното съдържание:

„т. 5. Извършване на неограничени във времето гражданска деятелност и доблестни постъпки, довели до трайни, непреходни и значими резултати за гр. Николаево и Общината – определящи насоките за развитие на нашата общност“.

 Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************

РЕШЕНИЕ

453

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

 

ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2023 г.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 1 от Закона за закрила на детето, предлагам на Вашето внимание - Проект за общинска програма за закрила на детето за 2023 година, за разглеждане и приемане на предстоящото заседание на Общински съвет Николаево.

 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Николаево

  

Р Е Ш И:

 

  1. Общински съвет Николаево приема общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2023 г.

 

 Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

 *************************************************************************

РЕШЕНИЕ

454

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишна бюджетна прогнозапърви етап на Община Николаево 2024-2026 година

 

Мотиви:

Съгласно чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т. 2.1.3 от Решение № 70 на Министерски съвет от 27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024г., Министерство на финансите с БЮ – 1 от 10.03.2023 година дава указания за първи етап на Разчет за 2024 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за период 2024-2026 г. С тези указания стартира първия етап на бюджетна процедура за следващата година и разработване на средносрочната прогноза на бюджет 2024-2026 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

            Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на Разчет за 2023 г. и бюджетните прогнози за периода 2024-2026 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2022 г., а именно:

  1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др.

При разработване на Разчет за 2023 година и прогноза за периода 2024-2026 година се взема в предвид:

Ø Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

Ø Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2024-2026 г.;

Ø Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026г.;

Ø Максималните размери на фискалните правила и ограниченията:

ü     Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

ü     Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Ø Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 г. се залагат одобрените размери с удължения Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година.

Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2022 година. Разходите по бюджета на Община Николаево се извършва в размер, не по-голем от размера на разходите за същия период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. Предвидените средства за работна заплата са на база 2023 година – 780 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2023 г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2022 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2024-2026 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2022 г.. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. е в размер на 419 300 лв., след получени средства от МФ, съгласно Постановление на МС № 229 от 29.07.2022 г. и ФО 46/11.08.2022 г.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

 

Водими от горното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 13, ал. 5 и 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И:


Одобрява бюджетна прогноза – първи етап на Община Николаево за 2024-2026 година, както следва:

1)                  Приложение № 8 – Бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево за периода 2024-2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

2)                  Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2024-2026 година. – първи етап

3)                  Приложение № 6г – Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 година. – първи етап


Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************

 РЕШЕНИЕ 455

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 23-00-15 / 03.04.2023 г. от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, училището към 31.03.2023г. година е използвало бюджетни средства на училището в размер на 11 300,47 лв. Средствата следва да бъдат възстановени до края на второ тримесечие (30.06.2023 г.), от средствата, които ще се отпуснат по проекта.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево одобрява безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, в размер на 11 300, 47 лв., като дава съгласие сумата да бъде възстановена до 30.06.2023 г., от средствата, които ще се отпуснат по проекта.

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************************** 

 РЕШЕНИЕ

456

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2022 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Мотиви:

„Водоснабдяване и канализация „ ЕООД  Стара Загора е предоставило на община Николаево протоколи на комисия, назначена със заповед №АВиК-АП-03-ЗД-5/22.12.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора за извършените през 2022 г. обекти, финансирани от В и К оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на минималното задължително ниво инвестиции. Съгласно указания на МРРБ цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:

1.      От председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора е назначена комисия, която своевременно да осъществя контрол и проверки на конкретните инвестиции. След завършването на проверките, комисията с протокол да потвърждава или отхвърля  възможността инвестициите да се приемат.

2.      Веднъж годишно протоколираните инвестиции в активи се предлагат на Общинските съвети от кметовете, за вземане на решение за одобряване и приемане. В решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемно-предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението на приетите активи в Асоциация по ВиК.

3.      След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемно-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната община.

4.      В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер за предоставеното право на В и К оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДДС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение.

5.      Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево и чл. 19, ал. 1, т. 4 и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

              I.     ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора.

 

1.       „Изграждане на ДМА зона за с. Нова махала, община Николаево от „Ви К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево “ на стойност 1 558,84 лв. без ДДС .

2.      Изграждане на ДМА зона в гр. Николаево, община Николаево от „ВиК“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 1560,61 лв.

3.      „Визуализация и дистанционно управление на ПС „Николаево“ и съответните водоеми в з-ще гр. Николаево, общ. Николаево“ от „В и К“ЕООД Стара Загора на община Николаево  на стойност 19 996,63 лв.( без ДДС)

4.      „ Актуализация на засегнатите собственици от пояси I-ви; II-ри и III-ти на СОЗ на 2 бр. ЕТК, разположени в ПИ с идентификатор 51648.36.68 от землището на гр. Николаево, общ. Николаево във връзка с промяна на границата на зоната“ от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево, обл. Стара Загора  на стойност 14 215,00 лв. (без ДДС)

5.      „Монтаж на водомери на СВО-44 бр. в гр. Николаево, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 2480,21 лв.( без ДДС)

6.      Монтаж на водомери на СВО-1 бр. с. Едрево, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора  на община Николаево  на стойност 56,00 лв.( без ДДС)

7.      Монтаж на водомери на СВО-25 бр. с. Елхово, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора  на община Николаево  на стойност 1231,16 лв.( без ДДС)

                   8.Монтаж на водомери на СВО-4 бр. с. Нова махала, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 381,47 лв.( без ДДС)

 

 

           II.      ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да подпише приемно-предавателен протокол с „В и К“ ЕООД, гр. Ст. Загора посочените в точка I активи.

 

        III.     ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

 

        IV.     ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да изпрати уведомително писмо до Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора, за предоставяне на активите на В и К оператора – „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора, за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на актива.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

457

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 10 май 2023 г.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК се определя резервна дата и час за провеждане на заседанието, 7 юни 2023 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално обявената дата.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-1/31.03.2023 г., за насрочване на 10 май 2023 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора, извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора.

 

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

 

1. Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2023 г.

2. Други.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията след обявяване на окончателните данни от преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021 г. е следното: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,98%, Община Казанлък -14,00%, Община Чирпан – 3.99%, Община Раднево – 3,64%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,28%, Община Мъглиж – 2.06%, Община Братя Даскалови – 1,64%, Община Гурково – 1,12%, Община Николаево – 0,95%, Община Опан – 0,58%.

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има предвид, че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 10 май 2023 г, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 29.02.2016 г., Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2023 г.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************

 РЕШЕНИЕ

458

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Промяна на Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. на основание с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпило писмо от Областен управител на област Стара Загора с техен изх.№ ДС-246/07.04.2023 г. и наш входящ № 04-00-48/07.04.2023 г. с искане за предоставяне на информация във връзка с правомощията и функциите на Областния управител за осигуряването на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта, съгласно чл.11 от Закона за насърчаване на инвестициите. В тази връзка е необходимо община Николаево да предостави на областна администрация Стара Загора наличните свободни терени с или без сграден фонд, предвидени и приети с решение на Общинския съвет на общината с цел реализиране на инвестиционни проекти. Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще анализира и публикува предоставената информация и ще я прилага при директно представяне пред местни и чуждестранни инвеститори. По този начин БАИ ще съдейства максимално ефективно за идентифицирането и привличането на подходящи инвестиционни проекти, които да допринесат в най-голяма степен за икономическия растеж и развитие на общините в Старозагорска област.

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.11 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.                 Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, в точка 5: Поземлени имоти (земеделски земи) – частна общинска собственост, за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс: добавяме Таблица 3:

 

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

1

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.1714

АЧОС 42/15.04.2013 г.

Земеделска земя с площ 18604 кв.м. НТП –нива, кат.3

2.

Поземлен имот с идентификатор 51648.46.271

АЧОС 45/07.05.2013 г.

Земеделска земя с площ 26827 кв.м. НТП –нива, кат.3

3.

Поземлен имот с идентификатор 51648.46.298

АЧОС 46/07.05.2013 г.

Земеделска земя с площ 22349 кв.м. НТП –нива, кат.3

 

 

2. Упълномощава кмета на община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени законни действия.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

 ******************************************************************************

РЕШЕНИЕ

459

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 12-00-68/ 29.03.2023 г. от „Стойков Строй“ ЕООД, с управител Мирослав Иванов Стойков,с ЕИК 205917282, с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.2290с площ 1470 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); ведно със сграда с идентификатор 51648.501.2290.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка две хиляди двеста и деветдесет точка едно), със ЗП: 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, номер по предходен план: 51648.501.214 ( петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка двеста и четиринадесет), по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 93/ 09.11.2009 г. и Акт за поправка № 1 от 12.04.2017 г., надлежно вписани в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.320; 51648.501.321; 51648.501.2289; 51648.501.1163; 51648.501.13; 51648.501.319

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 4.

Данъчната оценка на имота е 7 748,20 лв. (седем хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и двадесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 27 900 лв. (двадесет и седем хиляди и деветстотин лева)

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 4), Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет-Николаево не дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 51648.501.2290, с площ 1470 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); ведно със сграда с идентификатор 51648.501.2290.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка дше хиляди двеста и деветдесет точка едно), със ЗП: 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, номер по предходен план: 51648.501.214 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка двеста и четиринадесет), по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 93/ 09.11.2009 г. и Акт за поправка № 1 от 12.04.2017 г., надлежно вписани в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.320; 51648.501.321; 51648.501.2289; 51648.501.1163; 51648.501.13; 51648.501.319

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 5, против – 4, въздържали се – 4

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

460

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 12-00-68/ 29.03.2023 г. от „Стойков Строй“ ЕООД, с управител Мирослав Иванов Стойков,с ЕИК 205917282, с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.11, с площ 1086 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 16, парцел XIII, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9/ 08.06.2012 г. надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.1136; 51648.501.317; 51648.501.318; 51648.501.12; 51648.501.1163

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 1.

Данъчната оценка на имота е 4 062,70 лв. (четири хиляди и шестдесет и два лева и седемдесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 16 290 лв. (шестнадесет хиляди двеста и деветдесет лева)

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 1), Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет-Николаево не дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 51648.501.11, с площ 1086 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 16, парцел XIII, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9/ 08.06.2012 г. надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.1136; 51648.501.317; 51648.501.318; 51648.501.12; 51648.501.1163

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 4, против – 6, въздържали се – 3

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

461

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 12-00-68/ 29.03.2023 г. от „Стойков Строй“ ЕООД, с управител Мирослав Иванов Стойков,с ЕИК 205917282, с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.12, с площ 819 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 16, парцел XIV, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7/ 08.06.2012 г. надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.11; 51648.501.319; 51648.501.318; 51648.501.13; 51648.501.1163; 51648.501.317

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 2.

Данъчната оценка на имота е 3 063,90 лв. (три хиляди и шестдесет и три лева и деветдесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 12 285 лв. (дванадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева)

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 2), Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет-Николаево не дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 51648.501.12, с площ 819 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 16, парцел XIV, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7/ 08.06.2012 г. надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.11; 51648.501.319; 51648.501.318; 51648.501.13; 51648.501.1163; 51648.501.317

 

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 4, против – 5, въздържали се – 4

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

462

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 12-00-68/ 29.03.2023 г. от „Стойков Строй“ ЕООД, с управител Мирослав Иванов Стойков,с ЕИК 205917282, с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.13, с площ 840 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 16, парцел XV, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 8/ 08.06.2012 г. надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.2290; 51648.501.319; 51648.501.318; 51648.501.12; 51648.501.1163

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 3.

Данъчната оценка на имота е 3 142,40 лв. (три хиляди сто четиридесет и два лева и четиридесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 12 600 лв. (дванадесет хиляди и шестстотин лева)

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 3), Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет-Николаево не дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 51648.501.13, с площ 840 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 16, парцел XV, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 8/ 08.06.2012 г. надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51648.501.2290; 51648.501.319; 51648.501.318; 51648.501.12; 51648.501.1163

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 5, против – 5, въздържали се – 3

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************

 

 РЕШЕНИЕ

463

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50

 

ОТНОСНО: Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез продажба ид. части, притежавани от община Николаево от съсобствен недвижим имот в с. Нова махала, община Николаево, обл. Стара Загора - УПИ ІV в кв. 4 по ПР на с. Нова махала.

 

Мотиви:

Със заявление с вх. № 94А-00-30 /21.03.2023 г. от Анета Иванова Минчева, с ЕГН: 8607307530, с адрес: с. Нова махала, община Николаево, заявява искане за прекратяване съсобствеността в УПИ ІV в кв. 4 по регулационния план на с. Нова махала, община Николаево, в който парцел общината притежава 17 кв.м. С оглед на това със скица-проект №15-211313-24.02.2023 г. от СГКК Стара Загора е обособен имот с проектен идентификатор по КККР на с. Нова махала, община Николаево, 51888.501.1158, който е с проектна площ 17 кв.м. и съответства по площ с притежаваните от общината части с АЧОС от съсобствения имот; Имотът е с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: 51888.501.1094 одобрен през 2010 г. по плана на с. Нова махала, общ. Николаево.

За притежаваната от общината част от съсобствения имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 587 / 28.02.2023 г., вписан в СВ Казанлък с вх. рег. № 1384 акт 93, т. 5 н.д. 966/14.03.2023 г. от СВ Казанлък. Частта 17 кв.м. представлява 17/3377 кв.м. ид.ч. (седемнадесет кв.м. от три хиляди триста седемдесет и седем кв.м. идеални части) проектен идентификатор по КККР на с. Нова махала: 51888.501.1158. Придаваемото място с проектен идентификатор 51888.501.1158 се образува от имот 51648.501.1094, (който след промяната е с площ 3360 кв.м.) и се придава към УПИ ІV в кв. 4 по регулационния план  на с. Нова махала, община Николаево, одобрен 1964., който ще придобие нова площ – 542 кв.м.

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на пазарна оценка за имот с проектен идентификатор 51888.501.1158  с проектна  площ: 17 кв.м. на инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100939/2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 170,00 лв. /сто и седемдесет лева/.

Данъчната оценка на имота, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е в размер на 36.30 лв. (тридесет и шест лв. 30 ст.).

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова махала, община Николаево: 51888.501.541, с площ 1626 кв.м., представляващ УПИ ІV-541 и УПИ IX-541 в кв. 4 по регулационен план на с.Нова махала одобрен 1964 г., съгласно представен нот. акт 191, том 6, д. 1285, вх.рег.№ 1980 от 07.04.2022 г. от СВ Казанлък.

Към УПИ ІV-541 кв.4 по регулационния план на с. Нова махала се придава част от улица с идентификатор 51888.501.1094 с проектна площ 17 кв.м., представляващ ПИ с проектен идентификатор 51888.501.1158 по КККР на с. Нова махала, община Николаево, която заявителят желае да закупи, като по този начин и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС бъде прекратена съсобствеността в УПИ ІV-541 кв.4 с Община Николаево.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 52, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

І. Променя Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Николаево за 2022 г., като в т. IV създава точка 4. със следното съдържание:

 

№ по ред

Населено място

Вид на територията

Местност/квартал

Номер на имота

4.

с. Нова махала,

 общ. Николаево

ПИ с

Проектен идентификатор 51888.501.1158

проектна площ: 17 кв.м.

кв.4

51888.501.1158

 

……

….

….

……

 

ІI. Да се прекрати съсобствеността в УПИ ІV, в кв. 4 по регулационния план на с. Нова махала, община Николаево, чрез продажба на обособения Поземлен имот с проектен идентификатор 51888.501.1158 по кадастрална карта на с. Нова махала, Община Николаево, с проектна площ 17 кв.м.; с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: 51888.501.1094, одобрен през 2010 г. по плана на с. Нова махала, общ. Николаево; чиято площ съответства на собствените на общината 17/3377 ид.ч. (седемнадесет кв.м. от три хиляди триста седемдесет и седем идеални части), съгласно Акт за частна общинска собственост № 587 / 28.02.2023 г., вписан в СВ Казанлък с вх.рег№ 1384 акт 93, т. 5 н.д. 966/14.03.2023 г. от СВ Казанлък, частта 17 кв.м., при граници и съседи: имоти с идентификатори 51888.501.1129; 51888.501.1156; 51888.501.1094;. Така обособения имот да се продаде на Анета Иванова Минчева, с ЕГН: 8607307530, с адрес: с. Нова махала, община Николаево, за цена в размер на сумата от 170,00 лв. (сто и седемдесет лева).

 

III. Одобрява Доклад за пазарна оценка от 22.03.2023 г. на инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител на имоти, за проектен поземлен имот с идентификатори 51888.501.1158, в размер  – 170,00 лв. (сто и седемдесет лева).

 

IV. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи действия, съгласно закона, като сключи Договор за продажба с Анета Иванова Минчева, с ЕГН: хххххххх, с адрес: с. Нова махала, община Николаево, в изпълнение на взетите от съвета решения. Всички разходи при продажбата остават за сметка на Анета Иванова Минчева, с адрес: с. Нова махала, община Николаево

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево