ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА

ЗА   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Уважаеми дами и господа,

Община Николаево  Ви кани на пресконференция за ПРИКЛЮЧВАНЕ на

Проект” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

по Оперативна програма „ Административен капацитет”

 

Проектът се осъществява във връзка със сключен договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”  между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет  1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна  линия   BG051PO002/13/1.1-07 

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнението на дейностите и  резултатите  от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в заседателната зала на Община Николаево на  30.03.2015г от 11 часа.

Очакваме Ви!

 

 

 

Проект:Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г,  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.