Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 04.12.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 04.12.2023 г. image

Изх. № 05-00-247/ 28.11.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 04.12.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. № 05-00-245/ 28.11.2023 г. Относно: Приемане Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

Вносител: Кремена Костова – Председател на временната комисия

Докладва: Кремена Костова – Председател на временната комисия

 

2. Докладна записка с вх. № 05-00-246 / 28.11.2023 г. Относно: Утвърждаване на образци на Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията във връзка с § 1, т. 4 от ЗПК и чл. 34, ал. 5 и чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

 

Вносител: Кремена Костова – Председател на постоянна комисия ПК

Докладва: Кремена Костова – Председател на постоянна комисия ПК

 

3.Докладна записка с вх. №05-00-236/24.11.2023 г. Относно: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС - РБ)

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

4. Докладна записка с вх. №05-00-237/24.11.2023 г. Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-238/27.11.2023 г. Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построените сгради в имота.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-239/27.11.2023 г. Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построените сгради в имота.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-231/23.11.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-232/23.11.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-235/24.11.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

10. Точка „Разни“

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател на Общински съвет Николаево