Заповед на областния управител за разрешаване изработването на специализиран ПУП за добив на кариерни материали в землище Едрево

На основание чл. 124б, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, Общинска администрация Николаево съобщава, че със Заповед № РР-ЗД-13 / 28.11.2023 г. Областният управител на обл. Стара Загора разрешава на "АС СТОУНС" ООД изработването на специализиран ПУП за кариера за добив на подземни богатства в землищата на селата Братя Кунчеви и Оряховица, общ. Стара Загора, и в землището на с. Едрево, общ. Николаево - част от концесионна площ от находище "Кереч Търла", участък "Кереч Търла - запад " и "Кереч Търла - изток".

Целият текст на заповедта може да прочетете в прикачения файл.