Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.10.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.10.2022 г. image

Изх. № 05-00-254/19.10.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-244/13.10.2022 г. Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда за културна дейност в Народно читалище «Васил Левски 1923» гр. Николаево, общ. Николаево.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-252/19.10.2022 г. Относно: Учредяване на право на прокарване през имот-общинска публична собственост за обект: „Външно ел.захранване фотоволтаична централа 122,515 kWp“ до ТП №9 Николаево в полза на „ЕЛ ПАС“ ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 206751461, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 3б

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

 

3.Докладна записка с вх. № 27-00-253/19.10.20022 г. Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 47,95 м за Кабелно захранване НН на обект „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по регулационния план на с. Елхово до ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД), собственост на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

 

 

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-247/13.10.20022 г. Относно: Изменение на Решение за изменение на таксата битови отпадъци за юридически лица и физически за 2023 г., по населени места в Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор на дирекция „ФСДМП“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-250/14.10.20022 г. Относно: Изменение на Наредба № 6/20.02.2008г., за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево в частта й относно ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор на дирекция „ФСДМП“

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-245/13.10.20022 г. Относно: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-246/13.10.2022 г. Относно: Отпускане на кредит от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който Община Николаево да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-243/13.10.2022 г. Относно: Ползване на Безлихвен заем от бюджета на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05М2ОР001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-242/13.10.2022 г. Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за трето тримесечие на 2022 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител

 

 

10. Докладна записка с вх. № 05-00-251/17.10.20022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

                Докладва: инж. Румяна Чергеланова, Председател на комисия по бюджет

 

11. Докладна записка с вх. №27-00-241/13.10.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

12. Докладна записка с вх. № 27-00-240/13.10.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

13. Докладна записка с вх. №27-00-239/13.10.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

14. Точка „Разни“

Хр. Нейков – Обсъждане на текстове от Правилника на Об С Николаево, с оглед евентуални промени.

Техническата документация по т. 2 и т. 3 от Дневния ред е на Ваше разположение в деловодството на Об С Николаево.

 

                                                               

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево