Съобщение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи и др.

Съобщение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи и др. image

Общинска администрация при  Община Николаево уведомява фирмите и жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че на 28 ноември 2022 г. включително изтича срокът за регистрация на същите, който срок през 2020 г. бе удължен с две години

Разположените в частни имоти водовземни съоръжения следва да се регистрират от собственика на имота в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр. Пловдив-4000, п.к.307, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 .

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности

НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28 ноември 2022 г., същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.


ВАЖНО!

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА  ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТА НА КМЕТСТВО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА КЛАДЕНЕЦА. КМЕТОВЕТЕ ИЗДАВАТ ВХОДЯЩ НОМЕР ЗА ВСЯКО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НА ВСЕКИ 14 ДНИ ПРЕДАВАТ НА СЪОТВЕТНАТА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ПОСТЪПИЛИТЕ В ТОЗИ ПЕРИОД ЗАЯВЛЕНИЯ.

 

Документите, необходими за регистрация на водовземни съоръжения от подземни води за задоволяване на собствените потребности може да изтеглите от прикачените файлове.