Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.03.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.03.2021 г. image

Изх. № 05-00-68/22.03.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 30.03.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.      Анализ с вх. №03-00-43/23.02.2021 г. Относно: Дейността на Участък-Гурково при Районно управление – Казанлък за 2020 година.

 

Вносител: Марин Караиванов, Началник Участък-Гурково

Докладва: Андреян Цеков, полицейски инспектор Участък-Гурково

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-64/17.03.2021 г. Относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 51648.51.268 по плана на гр. Николаево, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3.Докладна записка с вх. №27-00-63/17.03.2021 г. Относно: Учредяване право на строеж върху 18 кв. м. от общински имот за построяване на гараж за живущите в жилищен блок, находящ се в УПИ XII – 114 кв. 10 в гр. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-62/17.03.2021 г. Относно: Учредяване право на строеж върху 18 кв. м. от общински имот за построяване на гараж на собственика на търговски обект в жилищен блок, находящ се в УПИ XII – 114 кв. 10 в гр. Николаева

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-61/17.03.2021 г. Относно: Разделяне на имот с идентификатор по КК на с. Едрево, община Николаево, обл. Стара Загора 27070.501.52, съставляващ УПИ XI-52 кв.18 по регулационния план на с. Едрево, чрез обособяването от имота на два поземлени имота, урегулирани в два УПИ, с цел реализиране на инвестиционно намерение и смяна на начина на трайно ползване на имота - от търговско обслужване за смесено и търговско предназначение

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Кадастър и регулация“

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-51/17.03.2021 г. Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Николаево за периода 2021-2028 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-65/19.03.2021 г. Относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево за периода 2021-2024 г. и План за действие за овладяване популацията от безстопанствени кучета на територията на община Николаево, неразделна част от Програмата

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-66/19.03.2021 г. Относно: Изменение на Приложение №1 към Бюджет на Община Николаево за 2021 година приет с Решение №200 от 25.02.2021 година на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-53/17.03.2021 г. Относно: Критерии за определяне на общини с финансови затруднения при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-52/17.03.2021 г. Относно: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

                11. Докладна записка с вх. №27-00-02/19.01.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

12. Докладна записка с вх. №27-00-55/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

13. Докладна записка с вх. №27-00-57/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

14. Докладна записка с вх. №27-00-06/20.01.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

15. Докладна записка с вх. №27-00-40/16.02.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

16. Докладна записка с вх. №27-00-59/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

17. Докладна записка с вх. №27-00-15/25.01.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

18. Докладна записка с вх. №27-00-38/16.02.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

19. Докладна записка с вх. №27-00-60/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

20. Докладна записка с вх. №27-00-67/19.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                21. Точка „Разни“

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

Председател на Общински съвет Николаево