Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г. image

В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г. в община Николаево по избирателни секции. 

Всяко лице може да прави справка в списъка.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината или кметството или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.
Заявлението следва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването и с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от Общинска администрация до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 4 април 2021 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО

         секция № 001                            населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АНГЕЛИНА                      АНДРЕЕВА                      МИТЕВА

                      ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ПЕТКОВ

                      ДАНИЕЛ                        ТЕНЕВ                         ТЕНЕВ

                      ЕМИЛ                          АЛЕКСАНДРОВ                   ДИМИТРОВ

                      ЗЛАТИ                         МИНЧЕВ                        ГЪРДЕВ

                      ИРИНКА                        ИВАНОВА                       КОЛЕВА

                      МАРИАНА                       КРЪСТЕВА                      КРЪСТЕВА

                      МАРИЙКА                       РУСЕВА                        КОЛЕВА

                      МАРИЯ                         ХРИСТОВА                      АНГЕЛОВА-ЗЛАТЕВА

                      МАРИЯН                        ЦАНЕВ                         МИТЕВ

                      МАРИЯНА                       ГРИГОРОВА                     КОЛЕВА

                      МИХНИ                         СТОЯНОВ                       ЗЛАТЕВ

                      РАДОСТИНА                     ЖЕЛЕВА                        СЛАВОВА

                      СТОЯН                         ПЕТКОВ                        МИРЕВ                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 4 април 2021 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО

         секция № 002                            населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      ВЕЛИНА                        ИВАНОВА                       ДОБРЕВА

                      ВЕНЦИСЛАВ                     ДИАНОВ                        ВАСИЛЕВ

                      ВИКТОР                        КОСЕВ                         ХРИСТОВ

                      ДЕНКА                         ЦАНЕВА                        ГЕОРГИЕВА

                      ДОБРОМИР                      МИНЧЕВ                        ДОБРЕВ

                      КОЙЧО                         ДЕНЧЕВ                        КОЕВ

                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ДОБРЕВА

                      МАРИЯНА                       ГАНЧЕВА                       УЗУНОВА

                      НИКОЛАЙ                       НЕДКОВ                        ГАНЧЕВ

                      ПЕТЪР                         НИКОЛОВ                       ПЕТРОВ

                      ПЛАМЕНА                       МИНЧЕВА                       МИНЧЕВА

                      РАДОСТИНА                     ИЛИЕВА                        КОСТАДИНОВА

                      РУМЯНА                        НЕДЕЛЧЕВА                     МИНЧЕВА

                      РУСИ                          ПЕНЧЕВ                        РУСЕВ

                      СИМЕОН                        ГЕНЧЕВ                        СИМЕОНОВ

                      СТАНИМИР                      ДОНЧЕВ                        СТАНЕВ

                      СТАНЧО                        КОЛЕВ                         КОЛЕВ

                      ЯНКА                          СЛАВОВА                       ДЕНЧЕВА                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 4 април 2021 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО

         секция № 003                            населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АНКА                          АСЕНОВА                       ИЛИЕВА

                      АНКА                          ОГНЯНОВА                      ИВАНОВА

                      БОГДАН                        МИТКОВ                        ДИМИТРОВ

                      ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ЯНКОВ

                      ДОБРИНКА                      ИЛИЕВА                        ЖИВКОВА

                      МИНЧО                         ЮЛИЯНОВ                       КИРЕВ

                      СИМЕОН                        КАТЕВ                         СИМЕОНОВ

                      СОФИЯ                         НИКОЛАЕВА                     АНГЕЛОВА

                      СТАНЧО                        ОГНЯНОВ                       КОТОВ                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 4 април 2021 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО

         секция № 004                            населено място С.ЕЛХОВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АТАНАС                        АТАНАСОВ                      СТОЯНОВ

                      БЛАГОЙ                        ИВАНОВ                        КЛЯЧАРОВ

                      ВАСИЛ                         САНДЕВ                        ИЛИЕВ

                      ВАСИЛ                         ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ

                      ДОНКА                         КОЛЕВА                        ВЕЛИЧКОВА

                      ЕЛЕНА                         ТОДОРОВА                      АРНАУДОВА

                      МИХАИЛ                        ЯНКОВ                         ПЕТРОВ

                      ПЕНКА                         ХРИСТОВА                      АРНАУДОВА

                      ТОДОР                         ТОДОРОВ                       АРНАУДОВ                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 4 април 2021 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО

         секция № 005                            населено място С.НОВА МАХАЛА


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АНДРЕЙ                        ПЕНЕВ                         ИВАНОВ

                      ДИМО                          ИЛИЕВ                         ДИМОВ

                      СЕВГИ                         МЕХМЕД                        ХЮСЕИН                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 4 април 2021 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО

         секция № 006                            населено място С.ЕДРЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Име на избирателя

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      ИЛИЯН                         СТОЯНОВ                       ГЕОРГИЕВ

                      СИЛВИЯ                        КАЛИНОВА                      КРАСИМИРОВА