Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г. image

В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г. в община Николаево по избирателни секции. 

Всяко лице може да прави справка в списъка.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината или кметството или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.
Заявлението следва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването и с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от Общинска администрация до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------