Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.03.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.03.2023 г. image

Изх. № 05-00-54/22.03.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-47/13.03.2023 г. Относно: Удостояване с най-високото Отличие на Общински съвет Николаево - звание „Почетен гражданин на гр. Николаево“, което се присъжда за особен принос и заслуги към града и общината във всички области на обществения живот.

 

      Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-43/01.03.2023 г. Относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 48163.633.525 по плана на с. Елхово, общ. Николаево

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-45/09.03.2023 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-50/20.03.2023 г. Относно: Прекратяване на Договор ФС 01-75/22.06.2016 г. между Община Николаево и Агенция социално подпомагане гр. София и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 51648.501.553.1– частна общинска собственост в УПИ I, кв. 12 в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-49/20.03.2023 г. Относно: Управление на горските територии на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Иван Иванов, Председател на комисия по общинска собственост

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-53/21.03.2023 г. Относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-52/21.03.2023 г. Относно: Бюджетните разплащания на Община Николаево през 2023 година до приемане на бюджета на Община Николаево за 2023 година.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                 Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

8. АНАЛИЗ с вх. № 22-00-51/20.03.2023 г. Относно: Дейността на Участък – Гурково при Районно управление – Казанлък за 2022 година.

 

                Вносител: ВПД Началник Участък-Гурково – Александър Димов

                Докладва: Андриан Цеков, Полицейски участък - Гурково

 

9. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево