Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.06.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.06.2021 г. image

Изх. № 05-00-147/21.06.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 30.06.2021 г. /сряда/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-144/17.06.2021 г. Относно: Продажба на поземлен имот идентификатор 48163.501.926 по плана на с. Елхово, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-143/17.06.2021 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-133/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                4. Докладна записка с вх. №27-00-134/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                5. Докладна записка с вх. №27-00-135/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                6. Докладна записка с вх. №27-00-136/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                7. Докладна записка с вх. №27-00-137/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                8. Докладна записка с вх. №27-00-138/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                9. Докладна записка с вх. №27-00-139/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                10. Докладна записка с вх. №27-00-140/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                11. Докладна записка с вх. №27-00-141/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                12. Докладна записка с вх. №27-00-142/14.06.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

13. Докладна записка с вх. №27-00-145/18.06.2021 г. Относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Павлина Цанева, Секретар на община Николаево

 

14. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Зам.- Председател на Общински съвет Николаево