Справка за постъпилите предложения и становища по проекта за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от ЗНА и във връзка с проведеното обществено обсъждане на проекта за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево публикуваме справка за постъпилите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Справката е публикувана и на Портала за обществени консултации.


СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

Предложения и становища

Приети/

неприети

Мотиви

1.  

Агенция за хората с увреждания (Становището е получено в Община Николаево на 02.06.2021 г.)

1. Съгласува без забележки проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево

Приема се

-