Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.06.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.06.2022 г. image

Изх. № 05-00-154/21.06.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-150/20.06.2022 г. Относно: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист СКР

 

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-145/15.06.2022 г. Относно: Одобряване проект за Подробен устройствен план – ПЗ (план за застрояване) в кв. „Възраждане“ в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора за имоти 51648.37.97 и 51648.37.111, разрешен за изработване с Решение № 295 взето на заседание на Общински съвет Николаево проведено на 30.11.2021 г. с протокол №30

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист СКР

 

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-149/20.06.2022 г. Относно: Отмяна на Решение № 334/31.03.2022 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и приемане на ново решение относно разходването на натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на един брой нов многофункционален багер - товарач.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева – гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-143/13.06.2022 г. Относно: Вземане на решение за предоставяне на средства от бюджета на Община Николаево, Местна дейност 2122, Параграф 1020, в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Договор BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наименование на проекта „Социално включване в община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, за продължаване изпълнението на дейностите по проект „Социално включване в Община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-С01 „Социално включване в община Николаево”.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и чистота“

 

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-151/20.06.2022 г. Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Гл. счетоводител на Община Николаево

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-137/03.06.2022 г. Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-146/15.06.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-142/13.06.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-136/03.06.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-135/03.06.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

11. Докладна записка с вх. №27-00-153/20.06.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

               12. Докладна записка с вх. №27-00-155/21.06.2022 г. Относно: Даване на съгласие за формиране на ново местно партньорство, а на по-късен етап и на местна инициативна група по подхода СВОМР между общините Мъглиж и Николаево за програмен период 2021-2027 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

13. Точка „Разни“ – обсъждане и предприемане на мерки по Протокол с вх. № 05-00-147 / 16.06.2022 г. на Об С Николаево

 

Вносител и Докладчик: Христо Нейков – Председател Об С Николаево

 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево