Приемане на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал

На основание чл. 108, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  Община Николаево
  
                                                             ОБЯВЯВА
  
открит обществен достъп до документи по чл. 108, ал. 3 от  ЗООС за приемане на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал „ГИТЕКС“ ЕООД, производствена база гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Липа“ № 1.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 15.06.2022 г. до 29.06.2022 г. в сградата на община Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 9, ет.3, стая № 2.

Лице за контакти: Стайко Петков - Зам.-Кмет на  Община Николаево.

Мнения, предложения и становища се приемат на адрес: гр. Николаево, ул. ”Г. Бенковски” № 9 - сградата на общината, етаж 3, стая № 8  или  на електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net