Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.09.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.09.2021 г. image

Изх. № 05-00-205/24.09.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 30.09.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-203/23.09.2021 г. Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а именно: помещение с площ: 15 кв. м. находящо се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.103.1 в гр. Николаево, общ. Николаево за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

       2. Докладна записка с вх. №27-00-201/21.09.2021 г. Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост – помещение на 1-ви етаж в Здравна служба гр. Николаево за осъществяване на дейност в обществена полза

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-202/21.09.2021 г. Относно: Одобряване на ПУП –ПЗ за разширяване на Гробищния парк на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, съгласно Общия устройствен план на община Николаево, обл. Стара Загора, одобрен с Решение № 346 / 29.11.2018 г. на Общински съвет Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-204/23.09.2021 г. Относно: Поправка на явна фактическа грешка в обстоятелствената част на Докладна записка с наш изх. № 05-00-100/18.08.2021 година, явяваща се мотиви на Решение № 274 / 31.08.2021 година – Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства; както и поправка на явна фактическа грешка в Решение № 274 / 31.08.2021 година на съвета.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-194/15.09.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-193/15.09.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

7. Докладна записка с вх. №05-00-188/10.09.2021 г. Относно: Избор на Председател на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

 

 

                8. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Зам.- Председател на Общински съвет Николаево