Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 31.08.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 31.08.2023 г. image

Изх. № 05-00-168 / 24.08.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 31.08.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. № 05-00-161 / 21.08.2023 г. Относно: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-161 / 21.08.2023 г. – ново обсъждане на Решение № 478 /27.07.2023 г., в частта по т. III.

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов – Председател на комисия по общинска собственост

2. Докладна записка с вх. № 05-00-162 / 22.08.2023 г. Относно: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-162 / 22.08.2023 г. – ново обсъждане на Решение № 479 /27.07.2023 г., в частта по т. III.

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов – Председател на комисия по общинска собственост

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-167 / 23.08.2023 г. Относно: Тарифа за наем на общински земеделски земи.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева – гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-165 / 23.08.2023 г. Относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства считано от 01.01.2023 г.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-166 / 23.08.2023 г. Относно: Приемане бюджета за 2023 г. на Община Николаево

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

6. Точка „Разни“

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево