Заповед на кмета на община Николаево за извършване на проверка по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-296

 

гр. Николаево, 29.08.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с подадено заявление вх. № 94К-00-55 / 16.08.2023 г. от Кина и Веселин Видолови, допълнено с писмо вх. № 94К-00-55-3 / 28.08.2023 г., в качеството им на собственици на жилищен имот с адрес гр. Николаево, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22, вх. А, ет. 5, ап. 18, и уведомление АП-01-46 / 28.08.2023 г. от Обл. управител на обл. Стара Загора, както и устно направените предложения от ПУ Гурково и ТЗ ГРАО Стара Загора по отношение включване на техни служители в комисията по чл. 99б от ЗГрР

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

            Комисия в състав:

 

            Председател: Павлина Цанева – Секретар на Община Николаево,

Членове:

1.      Тодорка Ганчева – мл. експерт ГРАО в Общинска администрация Николаево,

2.      Ваня Панова – Гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора,

3.      Румен Желев – мл. полицейски инспектор към РУ „Полиция“ гр. Казанлък, Полицейски участък Гурково,

4.      Динка Ончева – гл. специалист в ТЗ ГРАО Стара Загора и

Резервни членове:

1.      Диана Петкова – директор на дирекция ФСДМП в Общинска администрация Николаево

2.      Ружа Желязкова – ст. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора

 

Комисията да извърши проверка по реда на чл. 99б, ал. 1 от ЗГрР и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 / 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация по сигнала, подаден със заявление вх. № 94К-00-55 / 16.08.2023 г. от Кина и Веселин Видолови, допълнен с писмо вх. № 94К-00-55-3 / 28.08.2023 г.

От проверката да бъде съставен протокол, който да ми бъде представен с цел издаване на последваща заповед.

            Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет АТО на Община Николаево.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево