ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

На 20.10.2015 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на НЧ „Васил Левски 1923”, град Николаево, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На срещата екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи условията за кандидатстване по процедури за подбор на проекти „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по ОПНОИР. За информация за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“ участие в срещата ще вземат представители на Център за кариерно ориентиране Стара Загора.

Училищата, детските градини, НПО, общини ще бъдат запознати с цели, очаквани резултати, индикатори, финансови рамки на проектните предложения, допустими дейности, условия за допустимост на разходите по процедурите за подбор на проекти. Ще бъде представена информация за подготовка, подаване и регистриране на проектните предложения в ИСУН 2020.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.