Инвестиционно намерение

Предложение
от инж. Румен Марков –управител на „Целзиан“ ООД за включване в общите устройствени планове на община Николаево и община Гурково на нови производствени и жилищни зони, зона за спорт и атракции, хидротехнически съоръжения и транспортна инфраструктура.