УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”

На 09.09.2015 г. Министерски съвет взе решение за удължаване на срока за изпълнение на проект „Социално включване” до 31.12.2015 г. В края на месец септември Световната банка удължи срока на ПСВ до 31.12.2015 г.

На 02.10.2015 г. Община Николаево подписа Допълнително споразумение към Споразумение за финанасиране на проект „Социално включване” за удължаване на срока на изпълнение на проекта до края на 2015 г.

В тази връзка за периода до 31.12.2015 г. ще се сключат анекси към консултантските договори на наетите специалисти в различните услуги, които се реализират в Община Николаево.

Удължаването на срока на проект „Социално включване” ще допринесе за осигуряване на плавен преход и непрекъсване на предоставянето на услугите за ранно детско развитие след приключване на финансирането от Световната банка и стартиране на финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.