Заповед на Кмета на Община Николаево за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 51888.501.1154

З А П О В Е Д

 

 РД-01-169

 

гр. Николаево 13.06.2022 г.

 

        На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- гр. Николаево и Протокол № 1 от 10.06.2022 г. на тръжна Комисия, назначена с моя Заповед № РД-01-138/ 26.05.2022 г.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

I.                   Одобрявам ИВАЙЛО *********** ФИЛИПОВ, с ЕГН **********, с постоянен адрес с. Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора, притежаващ л.к. № *************, издадена на ************ г. от МВР гр. Стара Загора, за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния общински недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост 570 / 10.11.2021 г., а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.1154 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка хиляда сто петдесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 1755 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс; номер по предходен план: 51888.501.629, кв. 11, парцел I по плана на с. Нова махала, общ. Николаево;при съседи: 51888.501.1118; 51888.501.628; 51888.501.626; 51888.501.627; 51888.501.1115; 51888.501.1153, при продажна цена предложена от кандидата в размер  11 583,00 лв. (единадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева).

 

II.                Цената за продажба – 11 583,00 лв. (единадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева), спечелилият търга следва да заплати в срок от 14 дни, считано от получаване на настоящата Заповед, ведно с:

 

- данък за придобиване на имущество, на основание чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 35, ал. 2 от Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево, в размер на 2,5 % от продажната цена – 289,58 лв. (двеста осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) и

 

- възстановен разход за изготвяне на пазарни оценки – 200,00 лв. ( двеста лева), внесени в брой в касата на Община Николаево или по сметка на Община Николаево.

 

 

Сумите да бъдат преведени по сметки на Община Николаево, както следва:

 

          1/. 11 583,00 лв. (единадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева), внесени в каса „Местни приходи” на Община Николаево или по сметка на Община Николаево:

BICUNCRBGSF Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък;

IBANBG18 UNCR 9660 8484 1132 13;

код за вид плащане – 44 56 00,

 

2/. 2,5 % данък придобиване на имущество, в размер на 289,57 лв. (двеста осемдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки), внесени в каса „Местни приходи” на Община Николаево или по сметка на Община Николаево:

BICUNCRBGSF Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък;

IBANBG18 UNCR 9660 8484 1132 13;

код за вид плащане – 44 25 00,

 

3/. възстановен разход за изготвяне на пазарни оценки – 200,00 лв. (двеста лева), внесени в брой в касата на Община Николаево или по сметка на Община Николаево:

BICUNCRBGSF Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък;

IBANBG14 UNCR 9660 3184 1132 13.

   

Съгласно чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Николаево , във връзка с чл.37, ал.7 от ЗОС, в 7-дневен срок след представяне на платежни документи за платена цена, данъци и разходи за изготвяне на пазарна оценка да се сключи Договор за продажба на общински имот.

 

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на общината, да се изложи на публично място в сградата на общинска администрация и да се връчи по реда на АПК на лицето, спечелило търга, както и Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи“ при Община Николаево за сведение и изпълнение.

 

            Същата може да бъде обжалвана в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

НИКОЛАЙ  КЪНЕВ,

Кмет на Община Николаево