Приключи проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” към Фонд „Социална закрила”

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

за изпълнението на проект

„Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”

към Фонд „Социална закрила”

 

                         Проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД04-113 / 04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево, Анекс №1  от 27.09.2017г. и Анекс №2  от 22.11.2017г. към Договора за съвместна дейност и Договор за сътрудничество № РД04-221 / 09.11.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София, Община Николаево и „АБ Терм” ООД и Анекс №1  от 22.11.2017г. към Договора за сътрудничество.

 

1.       Целева глупа по проекта: Хора с увреждания и възрастни лица от община Николаево, които ползват социалните услуги на  Домашен социален патронаж – гр.Николаево.

 

2.       Цели на проекта:

Ø       Обща цел на проекта: повишаване качеството и ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж.

Ø       Специфични цели на проекта:

·         изпълнение на социалната политика на община Николаево и дейностите за реализиране на целите заложени в стратегическите документи за развитие на община Николаево, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи, нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа;

·         подновяване на амортизирано оборудване в Домашен социален патронаж в община Николаево

·         Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

·         Пестене на време и разходи за енергия при приготвянето на храната;

·         По-добра рентабилност, ефективност и по-високо качество на храната, приготвяна от ДСП;

·         Подобряване условията на работа в кухненския блок, с оглед всички потребители своевременно да получат обяд;

·         Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

 

3.       Описание на основните дейности, които Бенефициентът предприе за постигане на поставените цели: Всички дейности, които Община Николаево осъществи за постигане на поставените цели бяха съобразени с «Методика за разпределение на средствата от Фонд “Социална закрила”» и одобрено проектно предложение под наименование “Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево  по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”.

 

Ø       Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

Ø       Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на ДСП съвременно енергийноефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми;

Ø       Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията по ЗОП:

               Община Николаево проведе процедура за избор  на изпълнител по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Комисия, определена със Заповед на Бенефициента се събра и разгледа постъпилите предложения. Членовете на комисията подписаха декларации за безпристрастност при провеждане на процедурата за избор на изпълнител. За своята работа, комисията изготви протокол, съдържащ окончателно решение.

 

Ø       Избор на изпълнител и изготвяне  на договор;

 

Ø       Подписване на тристранен договор между Община Николаево, Фонд „Социална закрила” и избрания изпълнител:

               След като беше определен Изпълнител на обществената поръчка, Община Николаево изпрати цялата документация във Фонд “Социална закрила”. Последва сключване на тристранен договор, в който са указани ангажиментите на трите страни по договора за сътрудничество.

 

Ø       Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване;

Ø       Информиране и публичност;

Ø       Отчитане на проекта:

Община Николаево в качеството си на Съинвеститор, осигури собствен принос, както и проследи за правилното изпълнение на проекта. След приключване на дейността се изготви настоящия писмен доклад за изпълнението.

 

4. Документацията, която Община Николаево водеше и систематизираше относно реализацията на дейността е следната:

Ø             Процедурата по ЗОП и приложимите към нея документи във връзка с избора на изпълнител;

Ø             Заповед за определяне лицата за участие в инвестиционния процес и приемането на оборудването;

Ø             Счетоводни документи, доказващи изпълнението на дейността;

Ø             Снимков материал от хода на изпълнение на проекта;

Ø             Приемо-предавателен протокол за оборудването;

Ø             Протокол за монтаж на оборудването;

Ø             Протокол за инструктаж на персонала, който ще работи със закупеното оборудване;

 

5.       Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

Ø             Осигуряване на кухненско оборудване, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми;

Ø             Разширяване обхвата на Домашния социален патронаж;

Ø             Създаване на реални условия за повишаване на  капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвимите категории от населението;

Ø             В дългосрочен план се очаква да се подпомогне развитието на социалните услуги, които да бъдат привлекателни за населението и да станат двигател за повишаване конкурентноспособността на региона.

 

                                                         ПРЕДИ:

                                                                 

                         

                                                          СЛЕД:        

                                                                                                 

                  6.       Обща стойност на проекта:    29 194,00лв. с ДДС

 

7.       Окончателна стойност на извършените доставки (съгласно Договор за сътрудничество № РД04-221 / 09.11.2017 г. ):  28 116,02 лв. с ДДС

 

 

8.       Стойност по фактура за извършените разходи от Фонд “Социална закрила”: 25 304,41 лв. с ДДС;

 

 

9.       Стойност по фактура за собствения принос: 2 811,61 лв. с ДДС;

 

 

При осъществяване на проекта, Община Николаево изпълни предмета на договора в срок, осъществи дейността добросъвестно с цел постигането на максимално добри резултати.

 

 

 

 

КОСЬО КОСЕВ,                                                       

Кмет на Община Николаево                                                                                                                  ВВВ