ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ПРИКЛЮЧИ  РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

На 31.12.2015 г. приключи реализацията на услуга „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Социално включване”.

Услугата „Формиране и развитие на родителски умения” бе насочена към бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г., родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. В рамките на услугата бяха  осъществени следните дейности:

-          Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители;

-          Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.;

-          Групи за родители и бъдещи родители;

-    Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г.

Услугите „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” и  „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” спомогнаха за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца.

В рамките на услугата бяха  извършвани следните дейности:

–        Групови и индивидуални сесии за семейно планиране;

–        Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа;

–        Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.;

–        Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово);

–        Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда.

Чрез реализирането на услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Социално включване” се повишиха познанията сред общностите във висок риск по отношение на развитието и нуждите на детето.

Подкрепата на семействата в отглеждането на децата за справяне със семейни проблеми допринесе за развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация.

            Община Николаево подготвя проектно предложение по процедура по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, чрез което ще бъде осигурена устойчивост на дейностите по изпълнявания досега проект „Социално включване”.