Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на община Николаево - за обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.09.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на община Николаево.

Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 26.10.2020 г., включително, на адреси

- гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8,

- гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая 3,

както и на следния електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net

 

 

ПРОЕКТ

на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни

на територията на община Николаево

 

М О Т И В И

към проекта на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на община Николаево

 

         І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:

Наредбата за отглеждане на животни на територията на Община Николаево е приета с Решение № 60 с Протокол № 11/26.06.2012 г., изменена и приета с Решение № 84 с Протокол № 12/27.07.2012 год. от ОбС гр. Николаево.

От 2012 г. до момента Наредбата не е изменяна.

Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните налагат отмяната на сега действащата наредба, тъй като същата им противоречи.

 

ІІ. Цели които се поставят:

- актуализиране на нормативната база на община Николаево;

- отмяна на нормативен акт от местно значение, който не е в синхрон с националното законодателство.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

- Не са необходими финансови средства при прилагането на Наредба за отмяна на Наредбата за отглеждане на животни  на територията на община Николаево.

Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

         - Привеждане на нормативните актове на община Николаево в съответствие с действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

         - Предлаганият проект за Наредба за отмяна на Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Николаево е съобразен с Европейското законодателство.

С предлаганата отмяна на Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Николаево се цели актуализиране на нормативната база на община Николаево и синхронизирането й с националното законодателство.


-----------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ!

                                                                                    

 

Наредба за отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни

на територията на община Николаево

 

Параграф единствен: Отменя Наредба № 23  за отглеждане на животни на територията на община Николаево, приета с Решение № 60 с Протокол № 11/26.06.2012 г., изменена и приета с Решение № 84 с Протокол № 12/27.07.2012 год. от ОбС гр. Николаево.

 

В  заключителните разпоредби създава нов параграф 5:

§.5.(нов, Решение № ....../......2020. г., взето с Протокол № ......) Наредбата е отменена с Решение № .... от ........ 2020. г., взето с Протокол № ........ Отмяната влиза в сила в деня на приемането на решението.