Проект на План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса битови отпадъци в община Николаево за 2023 г. - за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 13.10.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2

 

 

ПРОЕКТ НА ПЛАН – СМЕТКА

 

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Относно:Одобряване  на  План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и  План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година на Община Николаево

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси Общинския съвет Николаево

 

 

I. 1. Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци

през 2023 г.

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове

за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите

отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване

за 2023 година в Община Николаево.

 

 

 

ПРИЛАГАМ:

1. План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през

2023 г.

2. План – сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за

съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите

отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено

ползване за 2023 година в Община Николаево.

 

П Л А Н   -  С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност ”Чистота”

 в община Николаево през 2023 година

                              

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

206600,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти (физически лица)

48560,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

36918,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4945,00

2.

Приходи от нежилищни имоти

55827,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

42495,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4831,00

3.

Приходи от жилищни имоти (юридически лица)

45769,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

29759,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4690,00

4.

Приходи от нежилищни имоти

36444,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

23867,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2912,00

 

 

 

 

Разходи

206600,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

63000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

48000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

123600,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

31000,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1400,00              

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  91200,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

 

Съставили :

 

Дир. Дирекция ФСДМП…………                                                          Гл. спец.        

/ Д. Петкова /                                                          /М. Драгнева/