Решения на ОбС Николаево №№ 387-397 от заседание, проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43

РЕШЕНИЕ

387

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

 

            ОТНОСНО: Изменение на Решение № 199 / 25.02.2021 г. на Общинска съвет Николаево за предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, за управление на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Мотиви:

С Решение № 199 / 25.02.2021 г. на Общински съвет-Николаево, бе предоставена на Държавна агенция „Електронно управление“ за управление част от имот – публична общинска собственост, а именно: помещение № 206 с площ 14,82 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на Центъра за административно обслужване към Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 и идентификатор 51648.501.77.1, с цел кандидатстване на Държавната агенция „Електронно управление“ по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за срок до 31.12.2030 г.

Още тогава представителят, който извърши огледа на помещението, изказа становище, че площта му е голяма за тях, но към него момент общината разполагаше само с това свободно помещение.

В същата сграда на същия етаж се намира помещение 204, с площ 9,80 кв.м., в което в отделни метални шкафове се съхраняват изборните книжа и материали от проведени избори през периода 2016-2021 г. – от изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите на народни представители на 04.04.2021 г. и на 11.07.2021 г., и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14.11.2021 г. и нов втори избор за ПВР на 21.11.2022 г., които подлежат на съхранение при нас все още. В момента в помещението има общо 6 железни шкафа и няма възможност да се разположи седми, така, че всички останали да могат да се обслужват свободно и до тях да има нормален достъп.

Ето защо единственият начин да подсигурим нормално съхранение на изборните книжа от предстоящите и следващи избори е да разменим описаните помещения, като помещение № 204 предоставим на ДАЕУ (сега МЕУ), а помещение № 206 оставим за съхранение на изборните книжа. В тази връзка са проведени разговори с представителя на ДАЕУ (сега МЕУ), който отговаря за нашия регион при кандидатстването на агенцията по описаните по-горе мерки, според който за ДАЕУ смяната на помещенията не е проблем, а съгласно Решение № 1244-МИ / 30.09.2019 г. на ЦИК, за преместването на изборните книжа и материали от едно помещение в друго основание е цитираното тяхно решение, без да е необходимо искане от страна на кмета на общината до комисията и нейно нарочно решение за това.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Изменя точка първа от свое Решение № 199 / 25.02.2021 г., по отношение на безвъзмездно предоставеното за управление помещение, като вместо помещение № 206 с площ 14,82 кв.м., Общински съвет Николаево предоставя помещение № 204 с площ 9,80 кв.м., находящо се на същия етаж в същата сграда, а именно втори етаж в сградата на Центъра за административно обслужване към Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 и идентификатор 51648.501.77.1.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

388

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

 

ОТНОСНО: Провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 11 октомври 2022 г.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК е определена резервна дата и час за провеждане на заседанието, 7 ноември 2022 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално обявената дата.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-3/04.08.2022 г., за насрочване на 11 октомври 2022 г. от 11:00 часа извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора. Съгласно чл. 9, ал. 5 ПОДАВК заседанието ще се проведе при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа ZOOM.  

 

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

 

1.Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2023 г. в размер на 25 000 лв.

 

2. Други.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има предвид, че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 11 октомври 2022 г, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г. в размер на 25 000 лв.

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

389

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие от Община Николаево, в качеството й на собственик на съоръжение за водовземане, а именно: Хоризонтален дренаж „Далак бунар“, разположен в поземлен имот с идентификатор 48163.214.922 по КККР на с. Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора, предназначено за питейно-битовото водоснабдяване на с. Елхово, Община Николаево, за ползване от оператора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, съгласно писмо на Управителя на дружеството вх. №12-00-122/22.08.2022 г. по описа на общината.

 

Мотиви:

В общинска администрация Николаево на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите,чл.145, ал.2 т.2 от  Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води, изискват и чл.1 от Наредба №3 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е получено писмо от Управителя на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, с наш вх. №12-00-122/22.08.2022 г., относно „Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с.Елхово, община Николаево, Хоризонтален дренаж „Далак бунар“ в имот с идентификатор: 48163.214.922 по KKKP на с. Елхово, община Николаево на обособената територия, обслужвана от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300.

            За да бъде издадено разрешение за водовземане е необходимо Община Николаево да представи решение на Общински съвет Николаево удостоверяващо съгласието на собственика на съоръжението и заверено копие от документ за собственост на имота, в който е разположено съоръжението за водовземане. За имот с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.214.922 има съставен Акт за публична общинска собственост № 165, т. 16, д. 3355, вх. рег. № 4703 от 12.07.2021 г. вписан в имотния регистър от СВ Казанлък. Съоръжението в имота е с инв. № 01162А000, отреден за пояс I – ви на водоизточника.

 

На основание чл. 21, ал. 1, 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за водите, чл. 143, ал. 1, т. 3; чл. 144, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води (ДВ бр.87 от 30.10.2007 г.) и предвид гореизложеното, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево разрешава на община Николаево в качеството и на собственик на съоръжение за водовземане с инв. № 01162А000, отреден за пояс I – ви на водоизточника, находящо се в поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.214.922, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 165, т. 16, д. 3355, вх. рег. № 4703 от 12.07.2021 г. вписан в СВ Казанлък, да даде писмено съгласие на така описаното съоръжение за водовземане в поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.214.922, да се ползва от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300.

Така даденото съгласие се дава, за да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на с. Елхово, Община Николаево.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

390

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез продажба ид. части, притежавани от общината от съсобствен недвижим имот в с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора - УПИ ХІ - 2024 в кв. 10 по ПРЗ  на с. Елхово.

 

Мотиви:

Със заявление с вх. № 12-00-104 /21.07.2022 г. по описа на Община Николаево, дружеството „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД, представлявано от Константин Койчев Костов и Георги Панайотов Георгиев, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:202993925, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №5, ет. 1, ап. 8, заявява искане за прекратяване съсобствеността на УПИ ХІ-2023 в кв. 10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, от който общината притежава 60/1475 ид.ч. (шестдесет върху хиляда четиристотин седемдесет и пет идеални части).

С оглед на това сме процедирали обособяването от съсобствения имот на Поземлен имот с проектен идентификатор 48163.501.2024 по кадастрална карта на с. Елхово, община Николаево, който е с проектна площ 60 кв.м. и съответства по площ с притежаваните от общината частни от съсобствения имот; Имотът е с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: За електроенергийно производство; номер по предходен план: 48163.501.1314 одобрен през 2010 г. по плана на с. Елхово, общ. Николаево.

За притежаваната от общината част от съсобствения имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 579 / 01.08.2022 г., вписан в СВ Казанлък с вх. рег. № 5168 акт 118, т. 17 н.д. 3572/23.08.2022 г. от СВ Казанлък – частта от 60 кв.м., за 60/1475 кв.м. ид.ч. (шестдесет кв.м. от хиляда четиристотин седемдесет и пет кв.м. идеални части) от УПИ ХІ - 2023 в кв. 10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево.

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на пазарна оценка за имот № 48163.4501.2024 с проектна площ 60 кв.м. на инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100939/2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 437 лв. /четиристотин тридесет и седем лева/.

Данъчната оценка на имота, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е в размер на 125,30 лв. (сто двадесет и пет лв. 30 ст.).

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, община Николаево: 48163.501.241 с площ 663 кв.м., представляващ УПИ ХІІ в кв. 10 по регулационен план, съгласно представен нот. акт 111, том 11 д.2283, вх.рег.№ 3383 от 10.06.2022 г. от СВ Казанлък и ПИ с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Елхово, община Николаево: 48163.501.240 с площ 759 кв.м., представляващ УПИ ХІ в кв. 10 по регулационен план, съгласно представен нот.акт 112, том 11 д.2284, вх. рег. № 3384 от 10.06.2022 г. от СВ Казанлък.

Съгласно приложената скица-проект, горецитираните имоти се сливат в един имот с проектен идентификатор 48163.501.2023 и съставлява УПИ ХІ-2023 кв.10. Към този парцел се придава част от улица с площ 60 кв.м., представляващ ПИ с проектен идентификатор 48163.501.2024 по КККР на с. Елхово, община Николаево, която заявителят желае да закупи, като по този начин и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС да бъде прекратена съсобствеността в имота им с Община Николаево.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 52, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Променя Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Николаево за 2022 г., като в т. IV създава точка 3. със следното съдържание:

 

№ по ред

Населено място

Вид на територията

Местност/квартал

Номер на имота

3.

с. ЕЛХОВО, общ. Николаево

УПИ с

Проектен идентификатор 48163.501.2024

проектна площ: 60 кв.м.

кв.10

УПИ 2024

 

……

….

….

……

 

ІI. Да се прекрати съсобствеността в УПИ ХІ -2023, в кв. 10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, чрез обособяване от имота на самостоятелен Поземлен имот с проектен идентификатор 48163.501.2024 по кадастрална карта на с. Елхово, Община Николаево, с проектна площ 60 кв.м.; с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: За електроенергийно производство; номер по предходен план: 48163.501.1314 одобрен през 2010 г. по плана на с. Елхово, гр. Николаево, общ. Николаево; чиято площ съответства на собствените на общината 60/1475 ид.ч. (шестдесет кв.м. от хиляда четиристотин седемдесет и пет идеални части) от УПИ с проектен номер  ХІ -2023 в кв. 10 по регулационния план  на с. Елхово, община Николаево, съгласно Акт за частна общинска собственост № 579 / 01.08.2022 г., вписан в СВ Казанлък с вх.рег.№ 5168 акт 118  т.17 н.д.3572/23.08.2022 г. от СВ Казанлък, Частта 60 кв.м., при граници и съседи: имоти с идентификатори 48163.501.2023; 48163.501.1314; 48163.501.253; като така обособения имот да се продаде на „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД, представлявано от Константин Койчев Костов и Георги Панайотов Георгиев, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:202993925, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №5, ет. 1, ап. 8, за цена в размер на сумата от 437 лв. (четиристотин тридесет и седем лв.).

 

III. Одобрява Доклад за пазарна оценка от 01.09.2022 г. на инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител на имоти, за проектен поземлен имот с идентификатори 48163.501.2024, в размер  – 437,00 лв. (четиристотин тридесет и седем лева).

 

IV. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи действия, съгласно закона, като сключи Договор за продажба с „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК “ ООД, в изпълнение на взетите от съвета решения. Всички разходи при продажбата остават за сметка на „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК “ООД.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

391

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 47,95 м за кабелно захранване НН на обект „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по регулационния план на с. Елхово до ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг „ЕАД) и одобряване на Техническо задание по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица-проект във връзка с чл.135, ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти по КККР на с. Елхово, община Николаево, общинска публична собственост: 48163.501.1315 и 48163.332.563 .

 

Мотиви: Постъпило заявление с вх. № 12-00-132/16.09.2022 г. по описа на Община Николаево, от заинтересованото лице „ЕМ ЕМ ПИ „ЕООД“  представлявано от управителя Иван Димов Генчев, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 205275397 със седалище и адрес на управление гр. Николаево, общ. Николаево, област Стара Загора, ул. „Явор“ №2, собственик на имот по КККР на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора: 48163.501.237, УПИ  VII-237 кв.90. Собствеността на имота е доказана с нотариален акт № 19, том 11, per. 3254, дело №2186 от 07.06.2022 г. на Службата по вписвания гр.Казанлък. В имота е отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот. акт 36 том 17 дело 3482 вх. рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд. от СВ Казанлък . Заявлението е с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа 73,92 kWpв УПИ VII-237 кв.90 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. Кабела е с трасе от УПИ VII-237 кв.90 на фотоволтаичната централа до ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД) през ПИ с идентификатори по ККР на с. Елхово 48163.501.237; 48163.501.1315 и 48163.332.563, предполагащо наличието на предварително разрешение за право на преминаване през общински имоти публична общинска собственост. Представено е Техническо задание за одобрение по чл.125 от ЗУТ, което предлага вариант на трасе за проектиране на подземен кабел за частта през земеделска територия, определя дължината на трасето и площта на сервитута, представено е трасето и в собствен имот 51648.501.237. Трасето на подземната кабелна линия преминава през следните имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево:

     - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.237 - частна собственост на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, за ниско застрояване до 10м, урбанизирана територия, - 3,35 м. с площ на ограничение 10 кв. м.

     - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1315 - за второстепенна улица, урбанизирана територия, общинска публична собственост – 29,12 м с площ на ограничение 81 кв. м.

    - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.332.563 - пасище, земеделска територия, общинска публична собственост – 15,48 м. с площ на ограничение 65 кв. м.

Към заявлението е приложено Задание по чл.125 ЗУТ и скица-предложение за трасе на ел. кабел.

                Предвид гореизложеното на основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ с оглед правомощията на съвета по чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

1.Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно захранване НН на „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по рег. план на с. Елхово, при отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот. акт 36 том 17 дело 3482 вх. рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд. от СВ Казанлък до ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД)

2.Одобрява Техническо задание за изработване на ПУП - ПП за имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево: 48163.501.237; 48163.501.1315 и 48163.332.563.

3.Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел с начална точка УПИ VII-237 кв.90 по плана на с. Елхово до крайна точка съществуващ трафопост в земеделска територия ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г.  от „Електроразпределение Юг“ ЕАД) през имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево: 48163.501.1315 и 48163.332.563.

           4.Определя срок на предварителното съгласие – 2 години от влизането му в сила.

            5.Възложителя да извърши за своя сметка всички необходими процедури и съгласувания.

6.Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване на основание чл.124б ал.4 от същия закон.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

392

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Николаево по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Мотиви:

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

   Бенефициенти по процедурата са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната.

   Бюджетът възлиза на 68.4 млн. лв. насочени към подобряване на уличната инфраструктура в малките населени места на територията на „селските райони“ на страната.

   Безвъзмездната финансова помощ по процедурите възлиза на 100 % от размера на одобрените разходи, като максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по процедурата за енергийна ефективност възлиза на левовата равностойност на 500 хил. евро, а максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по процедурата за подобряване на уличната инфраструктура възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро.

    По процедура № BG06RDNP001-7.017 ще се подпомагат проекти за подобряване състоянието на уличната инфраструктура, чрез което ще се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. Подобрената свързаност ще предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа, и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 59 и чл. 60 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево:

 

Р Е Ш И:

 

1.         Одобрява кандидатстването на община Николаево за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Рехабилитация на улици в община Николаево“ по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

2.         Възлага на кмета на община Николаево да предприеме необходимите действия по подготовка на следното проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните процедури, ведно с всички необходими документи, които да се подадат електронно през ИСУН:

•          „Рехабилитация на улици в община Николаево“;

 

3.         Дейностите по описания проект отговарят на Плана за развитие на община Николаево 2014 – 2020г.

 

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

393

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

 

Мотиви:

Община Николаево е допустим кандидат за Конкретен Бенефициент по Програмата за храни и основно материално подпомагане, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

До 30 септември 2022 г., Община Николаево предоставя топъл обяд на 350 лица по проект BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“, финансиран от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

 

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.      Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2.      Лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3.      Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по МЛП;

4.      Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5.      Скитащи и бездомни лица;

6.      Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Допустимите видове дейности по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ са:

1.        Определяне на целевите групи.

2.        Приготвяне на топъл обяд.

3.        Предоставяне на топъл обяд.

4.        Предоставяне на съпътстващи мерки.

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни от месеца и ще включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

 

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми; индивидуални или групови консултации, насочени към повишаване на информираността на хората относно измененията в световния климат; включване в инициативи за опазване и почистване на околната среда, съвети за намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови изделия за еднократна употреба.

 

Допустимите разходи при реализиране на операцията са:

1.      Разходи за единица продукт „топъл обяд“ /в размер на 3,20 лв с включен ДДС за лице/.

2.      Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 7 на сто от разходите за храна.

3.      Разходи за съпътстващи мерки – също под формата на единна ставка в размер на 7 на сто от разходите за храна.

 

По настоящата процедура разходите са допустими: За общините, които имат действащ договор за предоставяне на топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 със срок на изпълнение до 30.09.2022 г., считано от 01.10.2022 г. до 30 09. 2025 г.

Съгласно Условията за кандидатстване, необходимо е към проектното предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение по горепосочената процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Общински съвет-Николаево:

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на Програмата за храни и основно материално подпомагане.

 

 

 

2.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси за целия срок на изпълнение на дейностите.

 

3.Възлага на Кмета да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

394

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево 2023-2025 година

Мотиви:

Съгласно Решение № 38 на Министерски съвет от 27.01.2022 г. за бюджетна процедура за 2023г., Министерство на финансите с БЮ – 4 от 02.09.2022 година дава указания за втори етап на Проектобюджет за 2022 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. С тези указания стартира втория етап на бюджетна процедура за следващата година и разработване на средносрочната прогноза на бюджет 2023-2025 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

            Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на Проектобюджет за 2022 г. и бюджетните прогнози за периода 2023-2025 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2022 г., а именно:

  1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Опазване на околната среда и инвестиране в пречиствателна станция за отпадъчни води, вътрешна канализационна и водопроводна мрежа:

            - подмяна на водопроводна мрежа в община Николаево.

4. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др.

При разработване на проектобюджет за 2022 година и прогноза за периода 2023-2025 година се взема в предвид:

Ø Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

Ø Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2023-2025 г.;

Ø Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025г.;

Ø Максималните размери на фискалните правила и ограниченията:

ü Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

ü Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Ø Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

            Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

            Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023-2025 г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година.

            Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2022 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2022 година – 710 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2022 г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2022 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

            Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2023-2025 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2022 г. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. е в размер на 419 300 лв., след получени средства от МФ, съгласно Постановление на МС № 229 от 29.07.2022 г. и ФО 46/11.08.2022 г.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 13, ал. 5 и 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет-Николаево:

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево за 2023-2025 година, както следва:

1)   Приложение № 8 – Бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево за периода 2023-2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

2)   Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2023-2025  година. – втори етап

3)   Приложение № 6г –Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 година. – втори етап

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

395

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г. на Община Николаево.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал. 2 от ЗПФ, Общински съвет-Николаево:

 

Р Е Ш И:

 

Приема информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на  2022 г. на Община Николаево, както и на средствата получени от ЕС и изразходвани по съответните проекти, както по приходната така и разходната част.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

по изпълнението на бюджета за първо шестмесечие на бюджета за 2022 година на

 

Община Николаево

 

            Изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на бюджета за 2022 година на Община Николаево се характеризира със следното:         

 

Приходна част - 3 131 922 лв.

 

І.Собствените приходи възлизат на 292 914 лв. или 61 % от плана.

 

            1. Имуществени данъци – 110 686 лв. при 170 200 лв., което e 65 %, в това число:

Ø  Данък върху недвижимите имоти – 22 296 лв. или 74 %,

Ø  Данък върху превозните средства – 68 204 лв. или 65 %,

Ø  Данък при придобиване на имущество – 18 315 лв. или  61 %,

Ø  Патентен данък - 1 871 лв. или 81 %,

Ø  Туристически данък – 0 лв.-

 

            2. Неданъчни приходи – 182 228 лв. или 59 % от плана, които са 306 614 лв. Най-голям относителен дял имат:

 

Ø  Такса битови отпадъци в размер на – 108 927 лв. или 59 % от този вид приход,

Ø  Такса домашен социален патронаж – 11 351 лв. или 54 %,

Ø  Такси детски градини – 13 248 лв. или 166 %,

Ø  Такса пазари – 727 лв. или 145 %,

Ø  Приходи от наем имущество  -  5 532 лв. или 37 %,

Ø  Наем земя – 13 333 лв. или 59 %,

Ø  Технически услуги – 2 320 лв. или 41 %,

Ø  Административни услуги – 7 168  лв. или 48 %,

Ø  Други общински такси – 150 лв. или 30 %,

Ø  Глоби, санкции – 6 936 лв. или 25 %

Ø  Други неданъчни приходи - 380 лв. или 18 %,

Ø  Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - -871 лв. или 89 %

Ø  Постъпления от продажба на земя – 11 668 лв.

Ø  Постъпления от продажба на  нематериални дълготрайни активи – 451 лв.

Ø  Приходи от концесии - 908 лв.

Ø  Помощи и дарения 0 лв.

 

ІІ. Приходи от Републиканския бюджет за

 

Първо шестмесечие на 2022 г. са в размер на  3 579 396 лв., както следва:

1.      Обща допълваща субсидия-

Ø  §31-11 са 3 036 508 лв. или 58 % изпълнение.

2.      Обща изравнителна субсидия –

Ø  §31-12 са  512 384 лв. или 64 % изпълнение

3.      Общински целеви субсидии-

Ø  §31-13 – 0 лв.

 

4. Трансфери СЕБРА

Ø  §31-18 – 3 060 лв. или 100 % изпълнение

4.      Възстановени трансфери  ЦБ –

Ø  §31-20 -80 лв.

5.      Целеви трансфери по  

Ø  §31-28 – 27 524 лв. – компенсации  за  възрастни и превоз на ученици или 91 %

 

ІІІ. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери 251 861 лв.:

Ø  по параграф 61-01 са получени – 269 155 лв.

Ø  по параграф 61-02 са предоставени - -37 784 лв. на община Стара Загора.

Ø  по параграф 61-05 са получени – 20 490 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;

 

IV. Други трансфери - през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери - 96 809 лв.

Ø  по параграф 62-01 са получени трансфери – 484 050 лв.

Ø  по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -580 859 лв.

 

V. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица

Ø  по параграф 64-00 0 лв.

 

VI. Временен заем в извънбюджетната сметка - -44 739 лв.

 

 

 

VII. Операции с финансови активи и пасиви:

 

Ø  § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - -10 200 лв.

Ø  § 88-03 средства от ЕС – -48 797 лв.

 

ü  § 9500 – Минус -791 704 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 859 889 лв., в края – -2 643 937 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., а в касата наличността е -7 656 лв. от които -4 654 лв. в касата на училищата, а -3 002лв. в касата на общината.

Разходна част- 3 131 922 лв .

Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за:

 

Ø  Работни заплати, възнаграждения – 1 578 369 лв. или 39,27 %,

Ø  Осигуровки са изразходени – 357 465, което е 39,33 %,

Ø  Други възнаграждения – 151 068 лв. което е 43,95%,

Ø  Издръжка на общината за периода възлиза на - 726 762 лв. или 33,70 %.

Ø  Данъци - 13 792 лв. или 48,94 %.

Ø  Стипендии са изплатени - 6 823 лв. или 17,09 %,

Ø  Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 5 450 лв.

Ø  Обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери  и отпуснати помощи за домакинства – 6 587лв.,

Ø  Субсидиране на читалища – 61 867лв.,

Ø  Разходи за членски внос - 2 390 лв.,

Ø  Лихви - 624 лв.,

Ø  Капиталов разход в размер на – 220 725 или 22,47 %.

 

            Всичко изразходени са 3 131 922лв.  при план 8 665 194 лв. или 36 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

 

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 1 823 лв. при план 1 823 лв. или 100%.

1. Общодържавни и изпълнителни – 500 940  лв. при план 1 261 213 лв. или 40 %

1. Общински съвети - 63 553 лв. при план 168 500 или 38%

2. Отбрана и сигурност – 47 306 лв. при план  254 586 или 19 %.

3. Образование – 1 880 311лв. при план 5 178 916 или 36%.

4. Здравеопазване – 38 425 лв. при план 128 667 или 30%.

5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 330 664 лв. при план 557 595 или 59%.

6. Жил.стр-во и БКС – 134 396 лв. при план 620 300 или 22%.

7. Поч.дело, кул., религ. дейн. – 78 422 лв., като 61 867 лв. са субсидия на читалищата при план 252 255 лв. или 31%.

8. Служби по поддръжка на пътища- 55 458 лв., при план 198 097 лв. или 28 %.

9. Икономически дейности и услуги- 624 лв. при план 43 242 или 1%.

Извънбюджетни сметки

 

Община Николаево има извънбюджетни сметки в банка Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък:

Ø  по „Човешки ресурси” - § 9500 – Минус – 48 754 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 66 693лв., а в края - 17 939лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, получени са 153 716 лв., в т.ч. като трансфери в §63-00 – 108 977лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 44 739 лв.

 

Изразходени – 251 267 лв., като за:

ü  ОП „Социално включване”- 31 734 лв.,

ü  ОП „Осигуряване топъл обяд”- 129 486 лв.

ü  ОП „Активно приобщаване в системата на предуч. Образование“(МОН) – 13 215 лв.

ü  ОП в училища (МОН) – 63 677лв. 

ü  ОП „Патронажна грижа за възрастни хора +“  – 13 155 лв.

 

Ø  по „ДФЗ- РА“ – Получени са по §62-01 - 580 860 лв., и

Ø  по §62-02 – -484 050 в т.ч. като трансфери в §63-01 – 484 050 лв. Извършени разходи §10-20 – 51 624лв., § 51-00 –507 576 лв. и в

Ø   § 52-00 – 21 660 лв. Общо извършените разходи са 580 860 лв.

 

Ø    Набирателна сметка - наличност на 01.01.2022 г.- 42 378 лв., разлика -12 776 лв. и на 30.06.2022 г. в тази сметка има наличност от - 55 154 лв.

 

 

Разлики по контрола на отчета

 

Не е установена разлика в контрола на отчета.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************

РЕШЕНИЕ

396

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

ОТНОСНО: Постъпило заявление от управителя на „Ти-Ви Мел“ ООД с искане за разсрочване на публични задължения към Община Николаево на основание чл. 9 а, ал. 5 от ЗМДТ.

Мотиви:

Постъпило е заявление вх. № 12-00-130 / 09.09.2022 г. от данъчно задълженото лице „ТИ-ВИ МЕЛ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:201540503, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Трети март“ № 1, офис 301, чрез управителя му Деница Бончева Иванова, с искане за разсрочване на публични задължения към Община Николаево, на правно основание: чл. 9 а, ал. 5 от ЗМДТ.

След направена справка в Дирекция ФСДМП, служба МДТ, при общината се установи, че действително дружеството „ТИ-ВИ МЕЛ“ ООД има неплатени данъчни задължения към Община Николаево в размер  на 52 337,04 лв.

Задълженията им се формират от дължим на общината Данък недвижим имот - в размер на 9515,83 лева, и такса битови отпадъци – 42821,21 лв.

Със заявлението, дружеството признават така посочените техни задължения по основание и размер, като на основание чл. 107 от ЗЗД, заявяват и предлагат подновяване на дълга им, при съществуващото основание и размер, считано от получаване на заявлението им – 09.09.2022 г..

Съгласно чл. 9 а, ал. 5 от ЗМДТ, „Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

При положително решение на общинския съвет, дружеството заявяват, че се съгласяват и поемат задължението да погасят задълженията си, като заявяват да ги изплатят в срок до една година, на равни месечни вноски, считано от датата на решението на общинския съвет.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 9а, ал.5 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Кметът на Община Николаево да разреши разсрочване задълженията на „ТИ-ВИ МЕЛ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 201540503, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Трети март“ № 1, офис 301, към Община Николаево, явяващи се неплатени данъчни задължения към Община Николаево в общ размер на 52 337, 04 лв., от които дължим на Община Николаево Данък недвижим имот – в размер на 9515,83 лева, и такса битови отпадъци – 42821,21 лв., за срок от една година, на равни месечни вноски, считано от датата на настоящото решение.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

397

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Външен авариен план на Предприятие с висок рисков потенциал – „Данъчен склад за складиране на втечнен нефтен газ-LPG“ гр. Николаево

 

Мотиви:

Кметът на община, на чиято територия се намира Предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП), има задължението да изготви и осигури изпълнение на външен авариен план на това предприятие. Външният авариен план се изготвя на основание чл. 108, ал. 1, 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 6, от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, като част от общинския план за защита при бедствия в съответствие с чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при бедствия.

При изготвяне на Външния авариен план на ПВРП са спазени изискванията за форма, структура, съдържание и съгласуване със засегнатата общественост, Оператора на ПВРП, РИОСВ Стара Загора и съставните части на Единната спасителна система - РС „ПБЗН“ гр. Гурково, ПУ на МВР гр. Гурково, ЦСМП – Стара Загора.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Приема Външен авариен план за ПВРП – „Данъчен склад за складиране на втечнен нефтен газ-LPG“ гр. Николаево, като част от Общинския план за защита при бедствия на Община Николаево.

 

2. Задължава Кмета на общината да обезпечи изпълнението на предвидените в плана дейности.

 

3. В десетдневен срок от влизането в сила на Решението, Външният авариен план да се публикува на официалния сайта на Община Николаево

  

Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево