Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 година - за обществено обсъждане

Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 година - за обществено обсъждане image


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Николаево е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 година Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 г.. На основание чл. 20, ал.1 и 2 от ППЗРР проектът на ПИРО Николаево се публикува на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок 30 дни, считано от датата на публикуването му.

Планът за интегрирано развитие на Община Николаево (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 г. Основната цел на ПИРО Николаево е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО в указания по-горе срок, като изпратят своите предложения на следния електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net или на адрес: 6190 гр. Николаево, Община Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9.

Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено,  поради усложнената епидемиологична обстановка в страната. Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината. В тази връзка Общинска администрация Николаево отправя настоящата покана - обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на приемане на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

 

 **********************************************************************************************

 

 

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (ПИРО) НИКОЛАЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОД.

 

1.      Причини, които налагат приемането на предложения проект:

Изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3, чл. 23 от Закона за регионалното развитие и чл. 19  и чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

 

2.      Мотиви:

Планът за интегрирано развитие на Община Николаево (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, като ще се създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, екологично селско стопанство и модерна инфраструктура.

 

3.      Цели, които се поставят:

Основната цел на ПИРО Николаево е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. ПИРО се изработва за цялата територия на община Николаево, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и за възможностите за коопериране със съседни общини.

 

4.      Финансови и други средства, необходими за прилагане:

За административното прилагане на Плана не са необходими финансови средства, освен дейностите, предвидени в него, за развитие н общината.

 

5.      Очаквани резултати:

Осигуряване прозрачност на работата на администрацията, разписани ясни и конкретни цели и повишаване качеството на живот на жителите на Община Николаево.

 

6.      Съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Плана не противоречи на правото на Европейския съюз.


**************************************************************************************

ПИРО Николаево може да намерите в прикачения по-долу файл, както и в раздел "Общински съвет", секция "Проекти на нормативни актове".


Проектът на ПИРО Николаево е качен за обсъждане и в Портала за обществени консултации.