Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево“ - за обществено обсъждане


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Представяме на Вашето внимание разработен Проект на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

С настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 05.02.2021 г. до 07.03.2021 включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по проекта на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево“ на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, Общинска администрация-Николаево, в Центъра за административно обслужване – Николаево, стая 2, или на e-mail:obnikolaevo@nikolaevo.net.

Проекта на програмата може да разгледате в прикачения файл.

 

МОТИВИ

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Николаево е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), като е съобразена с приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 год. на Министерски съвет Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

 

            1.Причини, които налагат приемането:

Причините за разработването на програмата възникват в резултат на изисквания, поставени на Република България и останалите страни членки от Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места.

            Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, организации за защита на животните и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение.

 

            2. Цели които се поставят:

Целта, която се поставя с програмата е намаляване на  популацията на безстопанствените кучета, чрез  прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

 

            3.Финансови и други средства:

            Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Правец, съгласно чл. 40б от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

1. Държавен бюджет.

2. Общински бюджет.

3. Постъпления от такси.

4. Дарения.

5. Проекти.

6. Организации за защита на животните.

 

            4. Очаквани резултати от прилагането:

             Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

- Повишаване безопасността на гражданите.

- Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

- Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

- Намаляване на социалното напрежение.

- Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

            Количествени подобрения.

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Програмата е изготвена в съответствие с разпоредбите и целите  на националното и европейското законодателство.