"Асистентска подкрепа" - нова социална услуга в Община Николаево

"Асистентска подкрепа" - нова социална услуга в Община Николаево image

Община Николаево, в качеството си на доставчик на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", ОБЯВЯВА, че от 08.02.2021 г. стартира прием на документи от кандидати  за  потребители на социалната услуга.

Със Заповед № РД01-2459/30.12.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е дал предварително одобрение за създаване на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Николаево.

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е делегирана от държавата дейност, като средствата за нейното финансиране са осигурени съгласно Закона за бюджета на Република България за съответната календарна година.

"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент в домашна среда за:

·         самообслужване, движение и придвижване,

·         промяна и поддържане на позицията на тялото,

·         изпълнение на ежедневни и домакински дейности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома),

·         комуникация, осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността.

 

Услугата ще се предоставя почасово.

Потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа", съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ през 2021 г. няма да се заплаща такса.

Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи личен асистент по реда на Закона за личната помощ, резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа и за времето на престой в лечебно заведение.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга "Асистентска подкрепа", както следва:

  • За устно заявяване: Община Николаево - ул. "Г.Бенковски" №9, ет. 1,  тел. 04330 2040 и тел: 04330 2073, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа;
  • За писмено заявяване: адрес: Община Николаево - ул. "Г.Бенковски" №9, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа., ел. поща: obnikolaevo@nikolaevo.net;

 

Необходими документи:

·         Документ за самоличност (за справка);

·         За дете - удостоверение за раждане (за справка)

·         Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

·         Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

·         Медицински протокол на ЛКК (копие);

·         Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

·         Удостоверение за настойничество/попечителство (копие)

·         Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Предоставената асистентска подкрепа ще бъде съобразена с индивидуалните потребности на потребителите.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община  Николаево на адрес: www.nikolaevo.bg или получени в Административната сграда на Община Николаево, намираща се на ул. „Г. Бенковски“ № 9, първи етаж (на портала), всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

За допълнителна информация тел. 04330 2073 - Община Николаево, Илияна Кишева