Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещ отмяна на такса за детски ясли и детски градини - за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 29.10.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2
Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община, касаеща отмяна на таксите за детски ясли и детски градини

  

I.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА:

С публикуваният в бр.17 на Държавен вестник от 01.03.2022г. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане с §5, §6 и §7  от ПЗР на същият се правят изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Закона за здравето. Съгласно приетите изменения се отменят таксите, които досега се събираха от родителите на деца за ползване на детски ясли и детски градини.

С Решение №50 на Министерски съвет от 03.02.2022г. са приети стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г. и съответно са предвидени норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ.

Това налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево.

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

С предлаганите промени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево  ще се приведе в съответствие с  чл.6 от Закона за местните данъци и такси.

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево, са регламентирани в Решение № 50 от 3 февруари 2022 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за здравето.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.                                                          

******************************

Проект за  изменение на Наредба № 9

за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

 

Мотиви

за  изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

 

 

През 2022 г. бе изменен Законът за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 17 от 2022 г). Бяха отменени ал. 10 на чл. 283 и ал. 2, 3 и 4 на чл. 298. Отменените текстове регламентираха начина, по който се определят таксите, които родителите заплащат при посещение на децата им в предучилищно и задължително предучилищно образование. Беше изменен и Законът за местните данъци и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г). Отменен е чл. 81 за събирането от родителите и настойниците на месечни такси за ползването на детски ясли и детски градини. Съгласно действащата ал. 1 на чл. 298 на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.04.2022 г. издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

 

С оглед на тези промени в закона, родителите не дължат заплащане на такси за посещение на децата им в яслени групи и в другите възрастови групи на детските градини на територията на община Николаево.

 

Допълнителните услуги, предлагани от детските градини извън държавните образователни изисквания по желание на родителите или настойниците, съобразно интересите и потребностите на децата, се заплащат съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево.

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Николаево  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци такси и §5 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане,  Общински съвет – Николаево:

1. ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, както следва:

§1. В чл. 2 на Раздел I „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“ от Глава Първа „Общи положения“ прави следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „детски ясли“ и  „детски градини“ се заличават, като текстът се изменя в този смисъл и придобива следната редакция:

чл. 2. На територията на общината се събират следните местни такси :

1.      Такса за битови отпадъци.

2.      За ползване на пазари, тържища, панаири, площади и улични платна.

3.      За ползуване на домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги.

4.      /Изм. с Реш. No 13 от 29.12.2015 г./ За технически услуги.

5.      /Изм. с Реш. No 13 от 29.12.2015 г./ За административни услуги.

6.      /Изм. с Реш. No 13 от 29.12.2015 г./ Други местни такси определени със закон.“.

§2. В Раздел III от Глава Втора „Местни такси“ прави следните изменения:

В заглавието на раздела, думите: "детски ясли" и "детски градини" се заличават, като текстът се изменя в този смисъл и придобива следната редакция:

РАЗДЕЛ ІІІ

ТАКСИ ЗА ДОМОВЕ, ЛАГЕРИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

§3. 1 Чл.22 ал. 1 се  отменя.

3.2  Чл.22 ал. 2 се  отменя.

3.3  Чл.22 ал. 3 се отменя.

3.4 Чл.22 ал.4 се отменя.

§4. 1 Чл.25 ал.1 се  отменя.