Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещ такса битови отпадъци - за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 29.10.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2


Проект за  изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, касаещ срока за влизане в сила на разпоредбата на чл. 14а, ал.1.

 

 

Мотиви

за  изменение на Наредба № 9 за определяне  на местните за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

 

 

През 2021 г. бе изменен Законът за местните данъци и такси, в частта §21 от преходните и заключителните разпоредби (ДВ, бр. 14 от 2021 г).

Конкретно се предвиди, с Преходните и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците(ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.), § 15. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 32 от 2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от 2020 г.) се прави изменени по т. 3, а именно   

3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 98 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби:  

г) в § 21 думите „1 януари 2022 г." се заменят с „1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.". 

Така извършената промяна касае влизането в сила на приетото изменение текста на чл.14а, ал. 1 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Николаево.

Публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., бе направено от НСИ през настоящата 2022 г

Поради това, определения срок - „1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.", налага изменение на приетия текст, относно влизането в сила на изменението на чл. 14а, ал. 1 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Николаево, като същият следва да се изменя така: „Влиза в сила от 01.01.2024 г.“.

Поради гореизложеното предлагам Общински съвет - Николаево  да вземе следното

   

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Чл.14а, ал.1 /Изм. с Реш. №374/28.02.2019 г./ Отпада текста „Влиза в сила от 01.01.2022 г.

II. Чл.14а, ал.1 се изменя така: Влиза в сила от 01.01.2024 г.

„Размерът на таксата се определя, както следва”:

1. „Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци”

2.„Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена”.

 3.„При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т.1,2,3 от ЗМДТ”. 4. „Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет”.