Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – за обществено обсъждане


 
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 22.11.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obsavet@nikolaevo.net или в деловодството на Об С Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 3
 
МОТИВИ

 

изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

На последната сесия в точка разни беше повдигнат и обсъден въпроса за частична промяна на отделни текстове на нашия Правилник касаещи възнагражденията на общинските съветници. Съгласно чл. 34, ал. 1 и следващите от ЗМСМА, общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията и неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души. На този етап ние сме се ограничили до 55%. Предложенията които се обсъждаха се съсредоточиха на 65%, като основни причини се изтъкнаха уравниловката на заплатите, инфлацията и по-високите възнаграждения в съседни нам общини. Евентуалната промяна следва да бъде съобразена с приемането на новия бюджет на община Николаево – 2023 г.

От НСОРБ беше изострено вниманието на кметовете на общини и председателите на Общински съвети по отношение на следното: във връзка с политическата обстановка от последните седмици, вместо проект на ЗДБРБ за 2023 г. министерски съвет внесе в Народното събрание Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. (сигн. №48-202-01-25/01.11.2022 г.).

Със Законопроекта се предлага временно да бъдат уредени следните условия за работа до приемането на ЗДБРБ за 2023 г.: той ще действа считано от 01.01.2023 г. но не повече от 3 месеца, а разходите по бюджетите на общините ще се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същият период на 2022 г.

Достигнатите размери на основните месечни заплати към 31.12.2022 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност. Това Проекто – Решение ще бъде обект на обсъждане  на 22.12.2022 г.-срок в който могат да възникнат новонастъпили обстоятелства. По съображение за прецизност следва да се промени самата сигнатура на чл. 20, ал. 1, т. 7 от вътрешния Правилник на Общински съвет Николаево.

 
Водима от горното и на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 34, ал. 1, ал.2, т .2 от ЗМСМА, времената комисия предлага на Общински съвет Николаево следния
 
 
                                                                ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е:
 
 
Променя чл. 20, ал. 1, т. 7, която придобива следния окончателен вид:
т. 7 да получава възнаграждение за:
- За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;
- Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет;
- Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 65% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.
 
Решението влиза в сила от деня на приемането на Бюджет 2023 г. на община Николаево.
 

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, създадена с Решение № 3/19.11.2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /п/

                                                                                  / Христо Нейков /

 

ЧЛЕНОВЕ:

                    Кремена Костова: /п/

                    Мюмюн Джелил: /п/

                   Станчо Кисьов: /п/

                   Иван Кънев: /п/

                   Ахмед Мерджанов: /п/

                   Захари Захариев: /п/