Конкурс за заемане на свободни длъжности за пряка работа с целевата група по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Конкурс за заемане на свободни длъжности за пряка работа с целевата група по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ image

О Б Я В А

по проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“, процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
 
Община Николаево, в качеството си на партньор и работодател по проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“, обявява конкурс за заемане на свободни длъжности за пряка работа с целевата група по проектните дейности, изпълнявани по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021.

 
Свободни позиции:
1.    „Медиатор“ – 5 бр., трудово правоотношение, 17 месеца (8-часов работен ден)
Изисквания: Завършено минимум средно образование. Предимство на кандидатите дават придобити:
-       Умения за работа в екип;
-       Добри комуникативни умения;
-       Работа с текстообработващи програми и интернет;
-       Познания/опит в една или повече от сферите ромски бит и култура, образование, социални дейности, здравеопазване и здравословен начин на живот, трудова и правна защита и консултации.
 
Кандидатите следва да подадат заявление в свободен текст, данни за контакт и придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията по отделните длъжности въз основа на опит и/или квалификация/образование.
 
Документите могат да бъдат представени лично в Общинска администрация гр. Николаево.Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване тип „интервю“, след което комисията ще обяви окончателен списък на избраните кандидати.
 
Дата на обявата:                                         22.11.2022 г.
Краен срок за кандидатстване:                  28.11.2022 г.
 

Съдържанието на документа отразява мненията единствено

на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на

бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба 

на информацията, съдържаща се в документа.