Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - за обществено обсъждане

С настоящата докладна записка председателят на ОбС Николаево внася предложение до ОбС за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В изпълнение разпоредбите на Закона за нормативните актове, проектът за изменение се предоставя за обществено обсъждане 

                                                                                                              *************************

Докладната записка с мотивите към нея се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от Административно – процесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 11.01.2022 г. за предложения и становища по Докладната записка и мотивите към нея, касаещи последвали промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет Николаево или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. НИКОЛАЕВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ХРИСТО НЕЙКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С НИКОЛАЕВО

Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Николаево постъпи Протест №4729/2021 г. на ОП Стара Загора чрез прокурор Нейка Тенева с вх. №08-02-01/04.01.2022 г. Обект на протеста са редица норми от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (наричан по долу Правилника), а именно:

Чл.17. Председателят, заместник председателя, председателите на постоянните комисии, ръководителите на групите общински съветници или представените в общински съвет политически партии или упълномощени техни заместници образуват председателски съвет.

Чл.18. Председателският съвет:

1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на общинския съвет;

2. провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет;

3. предлага състав на делегации за международни контакти;

4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

5.съдейства за постигане на съгласие при възникнали спорове, конфликти на интереси между различните групи общински съветници, както и по процедурни и оргазационни въпроси от дейността на Об С.

6.Председателският съвет се свиква преди всяко заседание и по важни други въпроси. Същият се ръководи от председателя на общински съвет, като взетите решения се протоколират. Решенията се вземат с повече от половината от общия брой на членовете на председателския съвет.

Чл.58. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации в председателския съвет, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

Чл.61 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския съвет подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко седем дни преди датата на заседанието;

(4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси;

     

      При направената служебна проверка се установи, че тези норми са съществували в съответните Правилници няколко мандата назад. Според мен това е и причината същите да бъдат привнесени и в Правилника за мандат 2019-2023 г. Горецитираните текстове уреждат така наречения „Председателския съвет“ на Об С, както и определените функции на този орган.

Аргументите на Окръжна прокуратура за незаконосъобразност на цитираните по горе текстове са многопосочни и дават категорично основание за тяхното съдебно оспорване. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, нормативния акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В ЗМСМА, който се явява специален закон, председателските съвети не фигурират като орган на управление на месния орган на власт. В специалния закон изрично е посочен състава на общинския съвет и неговите органи, като изчерпателно е делегиран и обема от правомощия.

В случая Председателският съвет се е снабдил със собствена компетентност, което е недопустимо и противоречи на материалния закон. Разпоредбите, посветени на компетентността, не могат да се тълкуват разширително и само и единствено законодателят определя структурите на местното самоуправление и местната администрация.

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с постъпил Протест №4729/2021 г. на ОП Стара Загора чрез прокурор Нейка Тенева, предлагам на Общински съвет Николаево да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ

 

Отменя изцяло като незаконосъобразни чл. 17 и чл. 18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Отменя като незаконосъобразни чл. 58, ал. 1 в частта „председателския съвет…“; чл.61, ал. 1 в частта „…председателския съвет…“ и изцяло чл.61, ал. 4 от Правилника.

 

Вносител: Христо Нейков

Председател на Об С Николаево