Доклад за самооценка по прилагането на модела CAF в Община Николаево

Доклад за самооценка по прилагането на модела CAF в Община Николаево image

Общинска администрация Николаево е горда да съобщи на всички заинтересовани лица, че Докладът от самооценката по прилагането на CAF в Общинска администрация на Община Николаево е изготвен. Същият е утвърден от кмета на Общината и изпратен на Института по публична администрация.

В доклада са идентифицирани 175 силни страни и са формулирани 120 области за подобрение в Общинска администрация Николаево, определени на база на доказателствата – практики и документи на организацията. В рамките на самооценката са предложени 125 мерки за подобрение, засягащи всички аспекти от дейността на Община Николаево, с цел постигане на добро управление и организация на работа чрез прилагане на основните принципи на CAF. Мерките са насочени към усъвършенстване на организацията и управлението й, за удовлетворяване на потребностите на всички заинтересовани страни, с цел повишаване на доверието и укрепване авторитета на институцията. 

Оценката е извършена на база 9-те критерия и 28-те подкритерия на модела CAF.

При оценката са използвани наличните стратегически и планови документи, вътрешни правила, наредби, програми, отчети и др., взети са предвид проведените мероприятия, събития и срещи, отчетени са получените мнения и препоръки, както и отправените към администрацията градивни критики. 

Екипът по самооценка, изготвил оценката и доклада, изказва своята благодарност 
-          към служителите от Общинска администрация – Николаево, които съдействаха за събирането на документацията и информацията, необходима за самооценката,
-          към г-жа Милена Цаковска – консултант по CAF към ИПА, която обучи екипа и му даде насоки в процеса на оценяване,
-          към Кмета на Общината – г-н Николай Кънев, и към заместник-кметовете му, които създадоха необходимите условия  и осигуриха нужните ресурси за успешната работа на групата по самооценка при въвеждането на модел CAF в Общинска администрация Николаево.

 

Резюме от Доклада и приложенията към него публикуваме в прикачените файлове.


                                Стремим се към съвършенство!