Проект за одобряване на План-сметка за предстоящи приходи и разходи за дейност „Чистота“ в Община Николаево за 2021 година - за обществено обсъждане

Проект за одобряване на План-сметка за предстоящи приходи и разходи  за дейност „Чистота“ в Община Николаево за 2021 година - за обществено обсъждане image

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, считано от 16.11.2020 г. Община Николаево предоставя 30-дневен срок, в който заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по  

1. проект на План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и

2. проект на План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в Община Николаево.

 

Предложенията следва да бъдат изпратени на е-mаil: obnikolaevo@nikolaevo.net или депозирани в деловодството на Община Николаево на адрес град Николаево – 6190, ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или в Центъра за административно обслужване на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – стая  2

 

 

Мотиви

към проект за одобряване на План-сметка за предстоящи приходи и

разходи  за дейност „Чистота“ в Община Николаево за 2021 година

 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси Общинския съвет Николаево следва да приеме и одобри План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в Община Николаево.

            Проектът следва да бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Проект за Решение на ОбС Николаево:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси Общинския съвет Николаево

 

РЕШИ:

 

1. Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2021 г.

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в Община Николаево.

 

Приложение:

1. План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през2021 г.

2. План – сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в Община Николаево.“

 

 

 

П Л А Н   -  С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност ”Чистота”

 в община Николаево през 2021 година

                              

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

184234,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти

38650,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

28358,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

3595,00

2.

Приходи от нежилищни имоти

54070,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

41465,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4104,00

3.

Приходи от жилищни имоти

37160,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

22204,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

3636,00

4.

Приходи от нежилищни имоти

34354,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

22346,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2343,00

 

 

 

 

Разходи

184234,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

75000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

60000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

89234,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

25024,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1130,00             

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  63080,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

 

Съставили :

 

Дир. Дирекция ФСДМП…………         Гл. спец.        

/ Д. Петкова /                                                          /М. Драгнева/