Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г. - за обществено обсъждане

                                                                                                УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание с чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона на нормативните актове във връзка чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящето публикуване Общински съвет Николаево уведомява за изготвен
 
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027 г.
 
Същият се публикува на официалната интернет страница на Община Николаево за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, считано от 14.12.2023 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на ОбС Николаево, п.к. 6190, Град Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2 или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 

**********************************************************************************************************************

I.                   Мотиви: в съответствие с чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В тази връзка ОбС Николаево със свое решение определи временна комисия, която да изготви проект на Правилника за мандат 2023-2027 г. На 23.11.2023 г. бе проведено заседание на същата комисия, на което проектът бе разработен и подготвен за внасяне на заседание на ОбС Николаево.
На проведено на 04.12.2023 г. заседание на ОбС, с Решение № 8, по Протокол № 3, единодушно Общински съвет Николаево одобри Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през Мандат 2023-2027 г.
 
На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, същият се публикува на официалната интернет страница на Община Николаево за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по проекта, считано от датата, следваща датата на публикуване.
Предложенията по проекта се депозират в деловодството на Об С Николаево, п.к. 6190, Град Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2 или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net
Проектът съдържа частични промени в определени текстове по съответните глави на досега действащия Правилник.
 
ІI. Цели, които се поставят с разработването на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2023-2027 г.
 
Основната цел на проекта е да регламентира организацията работата и дейността на Общински съвет Николаево.
 
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на правилника:
Средствата, необходими при прилагане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през Мандат 2023-2027 г. са регламентиране в него.
 
ІV. Очаквани резултати 
Очаква се с приемането на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да се създаде добра рамка в дейността за работата на Общинския съвет Николаево през мандата 2023-2027 г. както и да се гарантира прозрачност и законност в целия работен процес
 
V. Анализ за съответствието с правото на европейския съюз.
Настоящият Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през Мандат 2023-2027 г. е в пълно съответствие с Европейското законодателство, спазвайки разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.
 


СЛЕДВА: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО, НЕГОВИНЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027 г. - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ КЪМ НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ.


Съставител на проекта: Временна комисия за изготвяне на проекта, създадена с решение № 3/20.11.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/

                                 /Кремена Костова /

 

ЧЛЕНОВЕ:

Анелия Николаева Динева  /п/

Христо Нейков Христов     /п/

Ахмед Смаилов Мерджанов /п/

Румен Белчев Илиев            /п/

Методи Пейчев Стоянов     /п/

Николай Веселинов Петров: /п/