Проект за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, с оператор „ВиК“ ЕООД Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 39, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около  водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Басейнова дирекция ИБР град Пловдив  предоставя на заинтересованите граждани и на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната санитарно – охранителна зона с охранителен  режим в пояси ІІ и ІІІ, 30-дневен срок, считано от 30.07.2021 г. до 30.08.2021 г. включително, за предложения и становища по

 
ПРОЕКТ
ЗА  УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) ОКОЛО ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРАД НИКОЛАЕВО, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА,  С ОПЕРАТОР „ВиК“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА

 

         който в указания период ще е на разположение в Център за административно обслужване към Общинска администрация Николаево, ет. 1, стая № 1 с адрес:  гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 11,  и в офиса на Басейнова дирекция ИБР град Пловдив на ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет.3, стая 37.