ПРОЕКТИ на Община Николаево в процес на изпълнение

Година на изпълнение

 

Наименование на проекта

Цели

 

Източник на финансиране

 

Стойност

 2012- 2015 г.

Проект”Социално включване”

Предоставяне на услуги за децата до 3-годишна възраст и техните родители, които да развият умения за отглеждане на детето си, както и за децата от 3 до 7 години, които да се интегрират в детската градина и училище.

Извършване на СМР в помещенията, където ще се предоставят услугите.

Закупуване на автобус при реализацията на проекта.

МТСП, Световна Банка

    500 000  лв

 

 2008-2015г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

 

 

 

 

 

Планирано е изграждане на регионално депо с 4 клетки за депониране на неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране от закрит тип, с инсталации за компостиране на зелени отпадъци и на биоразградими материали, и три претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово

МОСВ

OП „Околна среда

         2007 -2013”

Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

 

 

2013-2015г

„Ремонт на НЧ

 Васил Левски1923

гр.Николаево”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Покривни,демонтажни и ремонтни работи, подмяна на дограма.

~ Външен ремонт: Ремонт на покрива. Подмяна на старите улуци и водосточни тръби с нови PVC. Смяна на старите дървени врати на втория етаж с нови алуминиеви. Топлоизолация, замазка с микрофибърна мрежа и завършващ слой от полимерна мазилка. Поставяне на декоративни орнаменти на част от вратите и прозорците. Изграждане на рампа за инвалиди.

~ Вътрешен ремонт: Смяна на дървени врати с нови алуминиеви; Разваляне на тухлена зидария 12 см. ; Полагане на теракот по под;

Програма за развитие на селските райони

Мярка 322

„Обновяване и развитие на населените места”

287 194 лв

 

2013-2015г

„Ремонт на НЧ Христо Смирненски 1899

 с. Елхово,община Николаево”

1. Покривни, демонтажни и ремонтни работи, подмяна на дограма.

~ Външен ремонт: Ремонт на покрива, Подмяна на поцинкованите водосточни тръби с нови PVC. Смяна на старата дървена двукатна дограма по всички етажи с PVC дограма.Топлоизолация, замазка с микрофибърна мрежа и завършващ слой от минерална/полимерна мазилка.

~ Вътрешен ремонт: Демонтаж на дървени врати и доставка на монтаж на нови шпервани/алуминиеви врати.

 

Програма за развитие на селските райони

Мярка 322

„Обновяване и развитие на населените места”

 

 

ДФЗ

320 014 лв

2013-2015г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ремонт на НЧ  Кьньо Едрев Папазов 1928

 с. Едрево,община Николаево”

1. Покривни, демонтажни и ремонтни работи, подмяна на дограма.

~ Външен ремонт: Ремонт на покрива- изкърпване на стара хидроизолация и полагане на 3 пласта нова хидроизолация; подмяна на метална обшивка по бордовете. Смяна на старата метална дограма с нова PVC дограма.Топлоизолация, замазка с микрофибърна мрежа и завършващ слой от минерална мазилка.

Подмяна на поцинкованите водосточни тръби с нови PVC.

Полагане на цокъл от каменни плочи.

~ Вътрешен ремонт: Ремонт на тоалетни; Грундиране,шпакловане и латексово боядисване на помещенията; Циклене и лакиране на дюшеме сцена; подмяна на настилка от линолеум в помещения; подмяна на старите дървени врати с алуминиеви нови.

Програма за развитие на селските райони

Мярка 322

„Обновяване и развитие на населените места”

????

2010-2015г

“Подкрепа за достоен живот”

BG051PO001-5.2.09

„Алтернативи”

 

 

Община Николаево

-партньор

 

 

Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент"

 

 

МТСП, АСП

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

В настоящият момент:

 20 потребители се обгрижват от 17 лични асистенти

2014-2015г

„Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

BG051PO002/13/1.1-07

 

 

Основна цел на проекта е оптимизирането на структурата на общинска администрация Николаево за постигане на максимална ефективност и избягване на дублиращи се функции.

 С реализирането на планираните проектни дейности : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево, Актуализация и промени в нормативни документи,  Изготвяне и въвеждане на Стратегия за организационно развитие, проектът ще даде своя принос за така формулираната  цел.

 

Министерство на финансите

 

ОП „Административен

         капацитет”  

66 722лв

2015г

„Преустройство на съществуваща общинска сграда в Дом за социални услуги от резидентен тип – ЦНСТ и ЦСРИ в гр.Николаево”

Обектът е от голямо значение за социалната политика на община Николаево.

С изграждането му  ще се разреши изострящият се социален проблем за самотните и болни възрастни   хора  в общината -  осигуряване на достойни старини и подобряване качеството на живот на хората от третата възраст, както и на деца и лица в риск от социално изключване

Публично-инвестиционна програма”Растеж и устойчиво развитие на регионите”

978 297   лв

 

2015г

„  Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк (о.т.17;о.т.16;о.т.34 до о.т.38)в с.Нова Махала, общ.Николаево, обл. Стара Загора”

Подобряване на уличната мрежа в с. Нова Махала, общ.Николаево.

Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания пътна мрежа е важно условие за подобряване на качеството на живот на местното население, осигуряване на достъпа му до всякакъв вид услуги, а в същото време е и възможност за повишаване на атрактивността на  населеното място.     

 

Министерство на инвестиционнното проектиране

Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост

 

                                                                          160 950.48 лв  

 

2014г

„Преустройство и  ремонт  на съществуваща общинска сграда в гр.Николаево  в Център за административно обслужване ”

 

Изграждането на Център за административно обслужване ще допринесе за:

- намаляване на ежегодните разходи за наем на помещение

- подобрени механизми на комуникация между общинско ръководство и  клиенти на административни услуги

 

 

МТСП

Проект “Красива България” 2014, Мярка М01“ Подобряване на обществената среда в населените места”

92 205 лв

 

2015г

Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт

Обща цел: Разширяване на общинския капацитет за успешно и ефективно управление на проекти, съфинансирани от СКФ. Конкретни цели: 1. Да се укрепи административния капацитет на общините за елетронизация на всички дейности по подготовка и изпълнение на европроекти; 2. Да се улесни комуникацията между общините и УО, СО и ОО при подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от СКФ; 3. Да се предостави експертна подкрепа на общините за подготовката и реализацията на техни проекти.

Оперативна програма»Техническа помощ»

НСОРБ

 

До този момент:

1.Осигурено на общината техническо оборудване за подготовка, реализация и отчитане на европроекти

2.Обучени в чужбина –

 

Брюксел: -Зам.-кмет

 „Подготовка и изпълнение на европроекти”

Маастрихт – Директор Д”ОДУТ”

„Процедури по обществени поръчки”

 

2014г

ОБЕКТ : „Зона за отдих” –

с.Нова Махала

 

 

Главната цел на проекта е: Подобряване на жизнената среда в съществуваща зона за  отдих в с.Нова Махала и превръщането й в привлекателно място за пълноценно оползотворяване на свободното време на жителите и гостите на селото.

 

Национална кампания на Министерство на околната среда и водите
«ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»

 

 

9 717,60

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил : Петя Гангалова – Зам-Кмет на Община Николаево