Допуснати кандидати до втория етап на конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН в Община Николаево

Допуснати кандидати до втория етап на конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН в Община Николаево image

СЪОБЩЕНИЕ

           Днес, 16.04.2021 г., в 16,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево се проведе първият етап от обявения със Заповед № РД-01-93 / 19.03.2021 г. на Кмета на Община Николаево конкурс за заемане на длъжността „Обществен възпитател“ за Община Николаево.

            Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните разгледа постъпилите документи на кандидатите и единодушно

РЕШИ:

 Допуска до участие във втория етап на конкурса – събеседване с конкурсната комисия, следните кандидати:

 

1/ Петя Йовчева Коева

и

2/ Радостина Николова Василева - Амзова,

 Вторият етап от конкурса – събеседване с конкурсната комисия, ще се проведе на 19.04.2021 г. от 16,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2. (Часът на провеждане на събеседването е променен спрямо предварително заложения в обявлението за конкурса , поради ангажимент на член от комисията)

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за събеседването, са:

- Закон за борба противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,

- Статут на обществения възпитател

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН:

СТАЙКО ПЕТКОВ –

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО