Протокол 1 за извършен подбор по документи на кандидати за длъжности \" Рехабилитатор\", \" Трудотерапевт\" и \" Хигиенист\" на ЦСРИ гр. Николаево

П Р О Т О К О Л

ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ „РЕХАБИЛИТАТОР”, „ТРУДОТЕРАПЕВТ” И „ХИГИЕНИСТ”  НА  ЦСРИ  ГР. НИКОЛАЕВО

 

На 24.07.2018 г., в изпълнение на заповед № 188/12.07.2018 г. на кмета на община Николаево, в 13:00 часа, в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, се събра комисия в състав:

 

1.    Павлина Желева Цанева – секретар на община Николаево

2.    Илияна Георгиева Кишева – старши експерт ПП 

3.    Пенка Василева Генчева – старши експерт ОКЗС

4.    Борислава Вълчева Бонева – управител/социален работник на ЦСРИ гр. Николаево

 

със задача: да извърши проверка по документи на допустимостта на кандидатите за длъжности   „Рехабилитатор”, „Трудотерапевт” и „Хигиенист”  в  Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Николаево.

 

I.       Първи етап – разглеждане на  представените от кандидатите  документи, проверка на  наличието и редовността им.

  1. Изисквани документи за длъжностите „Рехабилитатор”, „Трудотерапевт” и „Хигиенист”  съгласно обявата:

·        Заявление за участие в конкурс /по образец/;

·        Мотивационно писмо;

·        Автобиография – европейски формат.

·        Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

·        Копия от документи за придобита допълнителна квалификация /ако има такава/;

·        Копия от документите удостоверяващи, продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв);

·        Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни /по образец/.

 

1.1.  За длъжност „Рехабилитатор” е  подадено 1/ едно/ заявление  в деловодството на Община Николаево, ул. „Г.Бенковски” 9, в рамките на обявения срок от лицето Гина Стоименова Трифонова. При проверка на документите бе установено, че лицето е подало пълен набор от изискваните документи.

Предвид изложеното, комисията посочва кандидатите, чиито подадени заявления отговарят на изискванията на обявата, и които са доказали съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността, както следва:

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за допускане/недопускане

1.

 

Гина Стоименова Трифонова

да

да

 

 

 

1.2. За позицията „Трудотерапевт”  са подадени 2 броя /две/ заявления  в деловодството на Община Николаево, ул. „Г.Бенковски” 9, в рамките на обявения срок от следните кандидати:

1. Ирина Желева Тодорова

      2. Антон Илиев Николов

 

При проверка на документите Комисията установи, че 2 броя заявления съдържат всички изискуеми документи според обявата: 

Предвид изложеното, комисията посочва кандидатите, чиито подадени заявления отговарят на изискванията на обявата, и които са доказали съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността, както следва:

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за допускане/недопускане

1.

 

Ирина Желева Тодорова

да

да

 

2.

Антон Илиев Николов

 

да

да

 

 

 

1.3.   За позицията „Хигиенист”  са подадени 6 броя /шест/ заявления  в деловодството на Община Николаево, ул. „Г.Бенковски” 9, в рамките на обявения срок от следните кандидати:

1.      Николина Стоянова Петкова

2.      Светла Танева Михайлова

3.      Надка Неделчева Цанева

4.      Елена Василева Ангелова

5.      Елена Захариева Маджарова

6.      Маргарита Илиева Иванова

При проверка на документите бе установено, че 5 от лицата са подали пълен набор от изискваните документи, а именно :

·        Заявление за участие в конкурс /по образец/;

·        Мотивационно писмо;

·        Автобиография;

·        Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

·        Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;

·        Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни /по образец/.

 

Предвид изложеното, комисията посочва кандидатите, чиито подадени заявления отговарят на изискванията на обявата, и които са доказали съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността, както следва:

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за допускане/недопускане

1.

Николина Стоянова Петкова

да

да

 

2.

Светла Танева Михайлова

не

не

Непредставена диплома  за завършено образование

3.

Надка Неделчева Цанева

да

да

 

4.

Елена Василева Ангелова

да

да

 

5.

Елена Захариева Маджарова

да

да

 

6.

Маргарита Илиева Иванова

да

да

 

 

 

 

ІІ. Въз основа на установените по-горе обстоятелства, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

а) За длъжност „Рехабилитатор” допуска до събеседване следните кандидати:

 

 

1.      Гина Стоименова Трифонова

    

Допуснатият  кандидат следва да се яви на 27.07.2018г. от 9.00   ч. за провеждане на интервю на адрес:

Гр.Николаево, ул. „Г.Бенковски” 9, ет.2, Заседателна зала

 

 

б) За длъжност „Трудотерапевт” допуска до събеседване следните кандидати:

 

1.      Ирина Желева Тодорова

2.      Антон Илиев Николов

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 27.07.2018 г. от 10.00   ч. за провеждане на интервю на адрес: Гр.Николаево, ул. „Г.Бенковски” 9, ет.2, Заседателна зала

 

в) За длъжност „Хигиенист” допуска до събеседване следните кандидати:

           

1.     Николина Стоянова Петкова

2.   Надка Неделчева Цанева

3.   Елена Василева Ангелова

4.   Елена Захариева Маджарова

5.   Маргарита Илиева Иванова

 

Не допуска до събеседване:

1.    Светла Танева Михайлова

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 27.07.2018 г. от 11.00   ч. за провеждане на интервю на адрес: Гр.Николаево, ул. „Г.Бенковски” 9, ет.2, Заседателна зала

 

 

 

КОМИСИЯ:

                                   

Председател:

Павлина Желева Цанева /п/

 

 

Членове:                      

Илияна Георгиева Кишева /п/

Пенка Василева Генчева /п/

Борислава Вълчева Бонева /п/