Провеждане на национален референдум на 27 януари 2013година

До Местните ръководства  в Община Николаево

на Парламентарно представените партии и коалиции в 41-то НС: ПП „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, ПП „ДПС”, ПП „Атака”, „Синята коалиция” и представител на инициативния комитет по чл.10, ал.1, т. 5 от ЗПУГДВМС

 

Относно: Провеждане на национален референдум на 27 януари 2013година.    

 

Уважаеми г-жо / г-н ………………..

 

Представител на …………………………………………..

 

На основание чл. 7, ал.4 от ЗПУГДВМС, Ви уведомяваме, че  на 12.12.2012година, от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация,  ще се проведе среща с представителите на  местните ръководства  в Община Николаево на Парламентарно представените партии и коалиции в 41-то НС и партиите и коалициите от партии, които имат членове на ЕП, но не са парламентарно представени /НДСВ/ във връзка с определяне състава на секционните комисии.

 

Моля да представите :

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 09 ноември 2012г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместват предложените от тях лица, в случаите по чл.25, ал.1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.


         Съставът на комисията се определя по реда на чл.34 от ИК и чл.7, ал.3 от ЗПГДВМС.

 

         При не постигане на съгласие ще се приложи разпоредбата на чл.34, ал.5 от ИК.

 

 

 

 

 

 

 

КОСЬО КОСЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА    НИКОЛАЕВО