Публични търгове за отдаване под наем и аренда на общински имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

по Заповед № 192 / 30.08.2013 г.

 

На основание Заповед № 192 / 30.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

1. Публичен търг за отдаване под аренда на следния общински земеделски имот:

Поземлен имот с идентификатор 48163.174.600 с площ 34,448 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VI (шеста); номер по предходен план: 000600 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 275,60 лв. (двеста седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

2. Публичен търг за отдаване под наем на следния общински имот:

Помещения с обща площ 48,24 кв.м. (четиридесет и осем цяло двадесет и четири квадратни метра), находящи се в сграда с идентификатор 51648.501.103.2 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка сто и три точка две) – едноетажна сграда с предназначение „Друг вид обществена сграда” (старо читалище гр. Николаево), построена в имот № 51648.501.103, номер по предходен план УПИ XII – 103 в кв. 6 по план на гр. Николаево от 1985 г., за извършване на производствени и стопански дейности. Начална тръжна цена 97,00 лв. (деветдесет и седем лева) – месечен наем за имота.

Търговете ще се проведат на 07.10.2013 г., както следва:

  • търгът по точка 1 –   10.00 часа
  • търгът по точка 2 –   10.15 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 04.10.2013 г.

Тръжни документи се закупуват в срок 04.10.2013 г., в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 04.10.2013 г., 17.00 часа.

За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 12, тел. 04330 / 20-40