Търгове за отдаване под наем и продажби на общински имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 171 / 08.08.2013 г.

 

       На основание Заповед № 171 / 08.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

       А/ отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

      1. Поземлен имот с идентификатор 51648.1.1230, с площ 12,982 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята IХ, с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000230 в землището на гр. Николаево. Начална тръжна цена 78,00 лв. (седемдесет и осем лева) – годишен наем за имота.

      2. Поземлен имот с идентификатор 51648.26.169, с площ 20,638 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V, с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000169 в землището на гр. Николаево. Начална тръжна цена 165,10 лв. (сто шестдесет и пет лева и десет стотинки) – годишен наем за имота.

      3. Поземлен имот с идентификатор 51888.85.49, с площ 10,001 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III, с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Голям соргун», номер по предходен план: 085049 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена 100,00 лв. (сто лева) – годишен наем за имота.

      4. Поземлен имот с идентификатор 51888.85.50, с площ 15,000 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III, с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Голям соргун», номер по предходен план: 085050 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена 150,00 лв. (сто и петдесет лева) – годишен наем за имота.

      Б/ отдаване под наем на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения – метални контейнери за съхранение на леки автомобили (метални гаражни клетки):

      1. 18 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524, целият с площ 2059 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с адрес на поземления имот, съгласно кадастралната карта, гр. Николаево, п.код 6190, номер по предходен план УПИ LX-524 в кв. 12 по плана на гр. Николаево, за разполагане на преместваем метален контейнер за съхранение на лек автомобил по схема, одобрена от гл. архитект на Община Николаево – за гаражна клетка  № 1. Начална тръжна цена 54,00 лв. (петдесет и четири лева) – месечен наем за имота.

      2. 18 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524, целият с площ 2059 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с адрес на поземления имот, съгласно кадастралната карта, гр. Николаево, п.код 6190, номер по предходен план УПИ LX-524 в кв. 12 по плана на гр. Николаево, за разполагане на преместваем метален контейнер за съхранение на лек автомобил по схема, одобрена от гл. архитект на Община Николаево – за гаражна клетка  № 2. Начална тръжна цена 54,00 лв. (петдесет и четири лева) – месечен наем за имота.

      В/ продажба на следните общински земеделски имоти:

      1. Поземлен имот с идентификатор 51648.48.292, с площ 9,105 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Разсадник, с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 001292 в землището на гр. Николаево (продажба по Решение № 168 / 30.05.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 4014,00 лв. (четири хиляди и четиринадесет лева).

      2. Поземлен имот с идентификатор 51648.53.759, с площ 1,281 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята V,  с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Кърталъка», номер по предходен план: 000759 в землището на гр. Николаево (продажба по Решение № 167 / 30.05.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 582,00 лв. (петстотин осемдесет и два лева).

      3. Поземлен имот с идентификатор 51888.24.29, с площ 14,018 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III, с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Стопански двор», номер по предходен план: 024029 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево (продажба по Решение № 169 / 30.05.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 9673,00 лв. (девет хиляди шестстотин седемдесет три лева).

      4. Поземлен имот с идентификатор 51888.24.32, с площ 9,212 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята III, с адрес на поземления имот с. Нова махала, п. код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора, местност «Стопански двор», номер по предходен план: 024032 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево (продажба по Решение № 166 / 30.05.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 6264,00 лв. (шест хиляди двеста шестдесет и четири лева).

      5. Поземлен имот с идентификатор 48163.501.41, с площ 1008 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; с адрес на ПИ с. Елхово – п. код 6174, ул. „Зора”; номер по предходен план: УПИ VIIІ (осми) в кв. 95 (деветдесет и пет) по плана на с. Елхово от 1990 г., ведно с построената в имота сграда с идентификатор 48163.501.41.1 - полумасивна сграда на 1 (един) етаж със застроена площ 205 кв.м., с предназначение – друг вид обществена сграда (бивша баня, фурна), без движимите вещи в имота – два броя цистерни за вода и други (продажба по Решение № 157 / 25.04.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 5000,00 лв. (пет хиляди лева).

 

             ІІ. Търговете да се проведат на 17.09.2013 г., както следва:

 • търгът по раздел А, точка 1 – 10.00 часа
 • търгът по раздел А, точка 2 – 10.15 часа
 • търгът по раздел А, точка 3 – 10.30 часа
 • търгът по раздел А, точка 4 – 10.45 часа
 • търгът по раздел Б, точка 1 – 11.00 часа
 • търгът по раздел Б, точка 2 – 11.15 часа
 • търгът по раздел В, точка 1 – 11.30 часа
 • търгът по раздел В, точка 2 – 11.45 часа
 • търгът по раздел В, точка 3 – 12.00 часа
 • търгът по раздел В, точка 4 – 12.15 часа
 • търгът по раздел В, точка 5 – 12.30 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

      Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 16.09.2013 г.

      Тръжни документи, за всеки търг поотделно, се закупуват в срок 16.09.2013 г., в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

      Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

      Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 16.09.2013 г., 17.00 часа.

       За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 12, тел. 04330 / 20-40