Публично обсъждане на проект за Бюджет 2021 г. на Община Николаево

                                                                                      П О К А Н А

 

        На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Николаево  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година.


       Обсъждането ще се проведе на 04.02.2021 г. от 11:00 часа в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево.

      Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 и поради обявена извънредна епидемична обстановка в страната към настоящия момент, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването за въведени временни противоепидемични мерки, на основание Решение № 190 / 28.01.2021 г. на ОбС Николаево, публичното обсъждане ще протече при спазване на следните мерки и изисквания:

  • На входа на залата ще бъде осигурен пропускателен режим и дезинфектанти.
  • Всички въпроси, мнения и предложения ще бъдат ограничени в рамките на 3 минути.
  • Залата да присъстват не повече от 7 души при спазване на дистанция от минимум 1,5 м.;
  • Всички присъстващи да носят защитни маски за лице;
  • Всеки гражданин има право на 2 минути за въпрос и изказване на становище или мнение;
  • Ако броят на желаещите да се включат в общественото обсъждане е по-голям от разрешения капацитет за залата, обсъждането се провежда на етапи, в рамките на същия ден и след дезинфекция на залата след първия етап.

 

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред .